Nova convocatòria d'Ajuts a entitats 2019

Última revisió 27-02-2019 13:00
27/02/2019

L’Ajuntament ha aprovat inicialment les bases específiques dels ajuts a entitats per aquest any 2019.

L’aprovació inicial es va apublicar al BOP el 14 de febrer. Transcorregut el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils, que finalitza el 28 de març, si no s’han produït al·legacions, l’aprovació esdevindrà definitiva. Tot seguit, l’Ajuntament aprovarà les convocatòries i les comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) del Ministeri d’Hisenda per a la seva immediata publicació al BOP, i s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils, la segona quinzena d’abril, que es concretarà i serà convenientment anunciada per l’Ajuntament per tal que pugui arribar a totes les entitats.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit.

Com a novetat d’aquest any, tant la sol·licitud com tots els altres tràmits s’hauran de presentar telemàticament, a través de l'espai habilitat al web municipal, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, no se n’acceptarà cap més; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La documentació i formularis de sol·licitud estaran disponibles a la pàgina web municipal i també a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà).

Les convocatòries d’ajuts a entitats que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2019 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

 • Línia 1. Activitats veïnals per Festes de Barri: 10.000€
 • Línia 2. Activitats d’interès cultural al propi municipi: 24.000€
 • Línia 3. Participació a la festa de Carnestoltes en la categoria de comparsa o carrossa:500€
 • Línia 4. Elaboració de carrosses que participin en la gran cavalcada de Reis: 500€
 • Línia 5. Desplaçament en activitats que promoguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 3.000€

Esports:

 • Línia 1.Esdeveniments i actes esportius puntuals: 6.500€
 • Línia 2. Subvencions a esportistes locals d’alt nivell que promoguin i difonguin el nom de Lliçà d’Amunt fora de l’àmbit local: 2.000€

Joventut:

 • Projectes per a la cohesió social, emancipació i participació dels joves del municipi: 2.500€

Educació:

 • Projectes adreçats a la socialització dels llibres de text, adquisició de material educatiu i foment d’activitats socioeducatives i de l’aprenentatge artístic a nivell educatiu: 7.000€

Acció Social:

 • Projectes per al foment de la igualtat d’oportunitats d’homes-dones o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i sabers femenins: 550€

Gent Gran:

 • Projectes per a la participació de la gent gran del municipi en els diferents àmbits de la vida ciutadana: 1.750€

Cooperació:

 • Activitats de sensibilització ciutadana en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació: 1.500€

Barris:

 • Realització d’activitats socioculturals als locals socials de Lliçà d’Amunt: 1.000€

Centres cívics:

 • Realització d’activitats socioculturals als centres cívics de Lliçà d’Amunt: 2.000€

Ajuts a entitats 2019
Ajuts a entitats 2019