LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Altres dades econòmiques

Indicadors financers

 

Liquidació 2015

 

Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals)

65%

Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit)

1.739.899,78€

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

 

Liquidació 2014

 

Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals)

69,10%

Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit)

3.706.636,17€

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

 

Liquidació 2013

 

Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals)

74,10%

Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit)

1.991.642,57€

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

 

Indicadors relacionats amb ingressos i despeses

 

Liquidació 2015

 

Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 710,48€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.040,85€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 93,43€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 41,57

 

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

** Es pren com a referència la població a 01/01/2015: 14.742 habitants

 

Liquidació 2014

 

Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 753,45€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 1.158,79€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 108,21€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 40,52

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

** Es pren com a referència la població a 01/01/2014: 14.697 habitants

 

Liquidació 2013

 

Ingressos fiscals* per habitant** (ingressos tributaris / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 865,13€
Despesa per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 994,40€
Inversió per habitant** (obligacions reconegudes netes / nombre d'habitants) (unitat: euros per habitant) 83,12€
Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament - capítols I, II i III - x 365 / Drets reconeguts nets) (unitat: dies) 92,78

 

*Es contemplen els capítols I, II i II del pressupost d'ingressos (impostos directes, impostos indirectes, taxes i altres ingressos).

** Es pren com a referència la població a 01/01/2013: 14.659 habitants

 

DocumentsLlegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75