LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Regidoria de Participació i Transparència

Línies bàsiques d’actuació

 • Crear espais i mecanismes de debat ciutadà.
 • Engegar processos participatius sobre temes importants que afectin el futur de Lliçà d’Amunt.
 • Promoure la participació ciutadana i la implicació de la ciutadania en els afers públics.
 • Impulsar polítiques participatives enfocades cap a una democràcia cada vegada més participativa.
 • Potenciar l’associacionisme i afavorir l’enfortiment del teixit social.
 • Donar suport i assessorament al teixit associatiu.
 • Oferir formació a les entitats.
 • Gestionar els centres cívics i aconseguir que esdevinguin equipaments de proximitat.

Associa't - Guia sobre els passos a seguir per crear una associació

Des de la regidoria de Participació Ciutadana una de les línies de treball és el foment de l’associacionisme i l’enfortiment del teixit social. Per això, assessorem a les persones interessades en crear una associació i informem dels tràmits a seguir per fer els registres corresponents.


Què és una associació?

Una associació és un grup format per com a mínim tres persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, uns objectius comuns. Per fer-ho es comprometen a posar en comú els seus coneixements, activitats i recursos...amb caràcter temporal o indefinit.

Abans de crear una associació cal pensar què volem fer? Quins objectius volem assolir? A quin col·lectiu ens adreçarem? Quines activitats o serveis oferirem... Per això és recomanable fer un projecte previ on ens responguem totes aquestes preguntes.

 

Passos per registrar-se al Registre d’Entitat jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya

 

 

Per tal de legalitzar una associació cal la següent documentació:

 • Fer la sol·licitud per inscriure l’associació
 • Acta fundacional de l’associació (model)
 • Abonar una taxa. Si s’inicien els tràmits en línia l’import de la taxa queda reduït en un 50%.
 • Presentar tota la documentació amb el comprovant d’haver abonat la taxa a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.


Tota aquesta informació juntament amb la legislació i els models dels impresos els trobaràs clicant aquest enllaç.

 

Hi ha algun tipus d’associacions que s’han de registrar en altres departaments, com per exemple les associacions polítiques, religioses, professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

Les entitats i associacions esportives ho han de fer a la Secretaria General de l’Esport.

 

Tramitació del NIF

Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, podeu obtenir un NIF provisional a alguna de les Delegacions d’Hisenda.

El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació, per exemple per poder emetre factures o obrir un número de compte corrent a nom de l’entitat.

La documentació que cal presentar a Hisenda és:

 • Moldel 036 emplenat
 • Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud)
 • Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (que ha de ser un dels socis fundadors de l’associació)

És molt important que els canvis que es produeixin a l’entitat (canvi de junta directiva, canvi de domicili social, baixa de l’entitat...) siguin comunicats tant a la Generalitat (registre de dret i entitats jurídiques) com a l’Ajuntament per tal de tenir les dades actualitzades.

 

Passos per registrar-se al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt


Un cop hagis fet tots els tràmits a la Generalitat i per tal de formar part del registre municipal de l’Ajuntament, cal aportar la següent
documentació:


Responsable tècnic

Responsable tècnic: Lluis Solà

Telèfon: 93 841 52 25

Fax: 93 841 41 75

Email: solall@llicamunt.cat

Horari
en hores concertades

Equipamentos que gestiona

Serveis

Tràmits i gestions

Serveis que gestiona

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75