LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Sessió ordinària del Ple Municipal

22 de març de 2018


ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta anterior.

APROVAT per UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia emesos des de l'1 de gener al 2 de març, que van del número 1 al 229.

3.- Aprovació inicial de la Modificació del pressupost de l’exercici 2018 pel que fa a la plantilla de personal.

APROVAT per UNANIMITAT

4.- Aprovació del Conveni de col·laboració amb el clúster Craf Beer per la cessió d’espais a Can Malé.

APROVAT amb l'abstenció del PP

5.- Aprovació inicial del Projecte de substitució a lluminàries let de l’enllumenat públic.

APROVAT per UNANIMITAT

6.- Nomenament de la Comissió de Delimitació de Lliçà d’Amunt.

APROVAT amb l'abstenció d'ERC

7.- Aprovació del text refós de la Modificació del POUM de Can Malé.

APROVAT per UNANIMITAT

8.- Imposició de Sanció per infracció de la normativa per la tinença d’animals potencialment perillosos.

APROVAT per UNANIMITAT

9.- Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals d’aigua.

APROVADA per UNANIMITAT

10.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

APROVADA amb el vot en contra del PP

11.- Moció de suport a les mobilitzacions en defensa d’un sistema públic de pensions.

APROVADA amb el vot en contra del PP

12.- Afers urgents

Es vota la urgéncia per introduir el punt 12.1. UNANIMITAT

12.1.- Designació de les Festes Locals per a 2019. Proposta: 7 de gener i 6 de setembre.

APROVAT per UNANIMITAT

Es vota la urgéncia per introduir el punt 12.2. UNANIMITAT

12.2.- Aprovar l’ampliació de l'objecte social de la Mancomunitat de La Vall del Tenes per a la prestació del servei d'Escola de Persones Adultes de La Vall del Tenes

APROVAT per UNANIMITAT

13.- Mocions

El PP presenta una moció per a la defensa del Pacte de Toledo i el compromís de tothom amb un sistema públic de pensions sostenible.

APROVADA amb l'abstenció del PSC, ERC, ICV-EUiA i CiU

ERC presenta una moció per a la llibertat dels líders i els membres del govern destituits.

APROVADA amb el vot en contra del PP

14.- Preguntes

PP presenta preguntes sobre una omissió d'una intervenció del partit a l'Informa't, càmeres de vigilància i seguretat, Casal de la gent gran Palaudàries, cobertura de mòbils, consorci de la cervesa artesana, instal.lació de contenidors de reciclatge per l'oli domèstic, instal·lació ds bancs al passeig de Can Salgot, vorera perillosa a Can Salgot, posicionament del govern municipal amb la presó permanent.

ERC presenta preguntes sobre el carrer del Torrent Merdanç, la transparència, Can Moncau i el conveni amb l'Incasòl pel desenvolupament del centre.


Horari
19h

Lloc
Casal de la Gent Gran (edifici municipal del carrer Folch i Torres núm. 102-106)

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Ple ordinari de 22 de març de 2018

    Ple ordinari de 22 de març de 2018

  • Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Enllaços relacionats

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75