LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Liquidació del Pressupost del 2012

8 de maig de 2013


El Ple ordinari del passat 4 d'abril va donar compte de la liquidació del pressupost de l 'exercici del 2012, on destaquen els següents resultats:
Pressupost d'ingressosPressupost definitiu: 19.563.188,48 euros
Drets reconeguts nets: 14.701.435,71 euros
Pressupost de despesesPressupost definitiu: 19.563.188,48 euros
Obligacions reconegudes: 16.962.985,31 euros
Resul tat pressupostari Resultat pressupostari ajustat: 484.647,88 euros
Romanent de tresoreria

Romanent tresoreria per a despeses generals: 525.592, 83 euros
Estalvi net: 1.033.017,49 euros
Endeutament financerEndeutament total a 31/12/12: 11.474.509,35 euros
Endeutament previst a 31/12/13: 9.341.899,98 euros
Ràtio legal del deute viu 01/01/2013: 83,8%
Rati legal de deute viu 31/12/2013: 68,3%
Estabilitat pressupostària l iquidacióSuperàvi t de finançament: 1.656.742,00 euros.

 

El regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, remarca que, tot i la forta morosi tat que es continua patint, s'ha aconseguit un romanent de tresoreria de 525.000 euros. També comenta que, tot i haver fet una forta amortització de préstecs de prop de 2 milions d'euros, s'ha aconseguit un estalvi d'un milió d'euros. Tot això, segons Juárez, ens permet estar en un molt bon punt de partida i fer petites inversions. L'endeutament bancari a 31/12 era d'11.400.000 euros i aquest any hi ha previst amorti tzar gairebé dos milions d'euros, cosa que situarà l'endeutament en els 9.300.000 euros. Això, segons el regidor d'Hisenda, vol dir que estarem en una ràtio d'endeutament sobre els ingressos corrents del 68,3%.


A continuació us presentem uns gràfics on comparem la liquidació del pressupost del 2012 amb liquidacions de pressupostos anteriors, per veure'n l'evolució.

 

Inversions reals

 

Les inversions realitzades van tenir el seu punt àlgid l'any 2009 i des de llavors, per causa de la crisis econòmica i financera, han anat decreixent.

 

Ingressos directes

 

Des de l ’any 2010 els di ferents ingressos corrents mantenen una suau tendència a la baixa resultat, també, de la recessió que estem patint.

 

Comparativa

 

Hi ha hagut un cert equilibri permanent entre ingressos i despeses corrents, i en el darrer exercici hi ha hagut una reducció important de despeses (sense afectar els serveis prestats), que ha permès estalviar i reduir el
deute municipal.

 

Deute

 

L’any 2010 és el punt d’inflexió de l’inici de la davallada del deute contret amb els bancs. També ha baixat la ràtio de deute viu. Els valor del 80% del deute sobre els ingressos corrents és el més baix dels últims 10
anys (el màxim legal permès és del 110%).


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Deute

    Deute

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75