LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt
|
 

Liquidació 2015

El Ple ordinari del 21 de juliol va donar compte de la liquidació del pressupost municipal del 2015, que l'Alcalde, pel Decret número 403 del 7 de juny de 2016, va aprovar.


El pressupost definitiu d'ingressos és de 17.332.542,07€ i el pressupost de despeses amb les obligacions reconegudes és de 15.344.157,14€. El resultat pressupostari ajustat, que expressa en quin grau els ingressos liquidats han estat suficients per finançar les despeses realitzades, se situa en 1.268.499,14€. Per altra banda, el romanent de tresoreria ha estat de 2.404.863,90€, assumint saldos de dubtós cobrament per valor de 2.434.413,97€. Hi ha un estalvi net de 2.752.273,61 € i una ràtio de deute viu a 31/12/2016 del 43,2%, molt per sota del 110% permès. En relació a l'estabilitat pressupostària, hi ha un superàvit de finançament de 1.739.899,78€ i, per tant, segon el regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, hi ha uns comptes sanejats i equilibrats per poder afrontar el mandat actual.


El Ple ordinari del 29 de setembre va aprovar els estats i comptes anuals de l'Ajuntament corresponents a l'exercici 2015.

 

El regidor d'Hisenda, Jordi Juárez, va comentar que l'Ajuntament està en un bon moment, amb un equilibri entre despeses i ingressos, i un deute que ha disminuït molt i se situa per sota del 50%. El regidor d'Hisenda va fer un resum de les despeses per àrees, per tal que la gent es fes una idea d'on es destinen els diners:

 

 • Joventut: 423.000€
 • Ensenyament: 541.000€
 • Serveis Socials: 295.000€
 • Esports: 505.000€
 • Escoles Bressol: 300.000€
 • Transport: 600.000€
 • Policia: 1.200.000€
 • Medi Ambient: 250.000€
 • Personal d'oficines: 1.740.000€
 • Enllumenat: 730.000€
 • Serveis Generals: 900.000€
 • Escombraries: 1.700.000€
 • Comunicació: 150.000€
 • Brigada: 710.000€


Jordi Juárez també va destacar 1.569.000€ d'amortització de préstecs (46%) i 1.100.000€ en inversions. Segons el regidor d'Hisenda, el període 2015-2016 no s'han fet grans inversions, però s'han fet les necessàries com manteniment de carrers i reasfaltatges. El 2016 continuarà així, segons el regidor, però en un futur proper hi ha inversions a la vista, que els comptes sanejats permetran afrontar i s'intentarà que no facin augmentar molt l'endeutament i la situació financera es pugui mantenir com fins ara.

 

Romanent de tresoreriaResultat pressupostariPressupostos ingressos i despeses

Estabilitat pressupostariaEndeutament financerCalcul de l estalvi net

 

A ques es destinen els impostosIngressos i despeses corrents

 

Grafic romanentDeute public 2015 2

Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

 • A què es destinen els impostos?

  A què es destinen els impostos?

 • Ingressos i despeses corrents

  Ingressos i despeses corrents

 • Gràfic romanent

  Gràfic romanent

 • Deute públic 2015

  Deute públic 2015

Documentació adjunta

© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75