LLiçà d'Amunt

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

L'Ajuntament torna a congelar els impostos per a l'any 2019

22 d'octubre de 2018


El Ple extraordinari del passat 18 d’octubre va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós. I també va aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació d’algunes Ordenances fiscals, així com el seu text refós.

 

L’Alcalde en funcions i regidor d’Hisenda, Jordi Juárez, va dir que la voluntat de l’equip de govern havia estat congelar les taxes i els impostos, i que també havien variat alguns textos per adaptar-los a noves normatives (canvis de regulació, nomenclatures...). Juárez va anomenar les ordenances fiscals que havien tingut canvis més significatius respecte a l’any anterior fent-ne les explicacions pertinents.

 

L’IBI queda congelat i només s’actualitza una paraula del text, Ministeri d’Economia i Hisenda per Ministeri d’Hisenda.

 

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica es manté, però les bonificacions s’adapten als nous temps. Les bonificacions per a vehicles elèctrics passen del 50% al 75%, que és el màxim que permet la llei, amb la voluntat que s’incrementi aquest parc mòbil i es redueixi el de vehicles més contaminants; en els vehicles híbrids es manté la bonificació del 50%, però s’hi afegeixen els vehicles de gas natural, GLP o biotanol; i en els vehicles de més de 25 anys d’antiguitat la bonificació passa del 100% al 50%, ja que abans tots aquests cotxes es consideraven de museu, però actualment encara n’hi ha molts que circulen i són dels que més contaminen. 

 

L’Impost sobre l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana queda congelat, però hi ha algun canvi de nomenclatura i també queda regulat que si la persona que ven un habitatge demostra que el preu de venta és el mateix de quan el va comprar, aquesta persona està exempta de pagar aquest impost.

 

La Taxa de cementiri municipal es manté, però es modifica el paràgraf sobre el rescat de nínxols. Aquesta modificació permetrà a l’Ajuntament recuperar nínxols previ pagament al titular en funció del nombre d’anys que li restin de concessió, descomptant un mínim de 10 anys. D’aquesta manera, l’administració local obté nínxols sense haver-ne de construir de nous i els titulars de nínxols poden recuperar part dels diners pagats per la concessió.

 

La taxa pel subministrament d’aigua tampoc varia, però es fa un escalat de preus més ajustat. Fins ara, per una connexió d’1 a 6 metres es pagava el mateix i ara el preu d’aquest tram variarà en funció dels metres i a menor distància es pagarà menys.

 

I la taxa pel servei de clavegueram s’adapta al conveni del Consorci i segueix el mateix criteri que la taxa de subministrament d’aigua en relació a un escalat de preus més ajustat. També canvia el nom de la taxa, que passa a anomenar-se Taxa per la connexió i construcció de claveguerons.

 

El Ple també va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal per la gestió de runes i terres de Lliçà d’Amunt.

 

L’Alcalde en funcions, Jordi Juárez, va explicar que abans, quan es demanava una llicència d’obres a l’Ajuntament, s’havia de dipositar un aval per la gestió de runes i terres; ara, cal fer-ho en un gestor autoritzat i presentar a l’administració local un document d’acceptació signat per aquest gestor autoritzat.

 

Abans del Ple extraordinari, va tenir lloc una Junta de Govern Local extraordinària pública, on es va debatre la Modificació d’Ordenances Fiscals reguladores de preus públics per a l’exercici 2019.

 

En aquest sentit, l’Alcalde en funcions, Jordi Juárez, va explicar que, a la tarifa per a la publicitat en el butlletí municipal, l’encartament passa d’un preu per unitat a un preu total i s’actualitza el tiratge.

 

A la tarifa per activitats als Centres Cívics i als Casals de la Gent Gran, es  fixen dos preus, per a empadronats i per a no empadronats, i s’estableixen preus diferents entre cursos i tallers als Centres Cívics i Cursos i Tallers als Casals de la Gent Gran, que amb el carnet d’usuari seran més econòmics.

 

S’estableix una tarifa nova per una activitat nova de la regidoria de Joventut, l’Esquiada Jove.

 

Per als cursos i tallers de la Biblioteca Ca l’Oliveres s’estableixen preus diferents en funció de la durada dels cursos i tallers.

 

En les activitats d’estiu, on s’estableixen descomptes per a famílies nombroses i monoparentals, s’afegeix que cal presentar el carnet acreditatiu en ambdós casos.

 

En el preu públic per la prestació de serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues, on hi havia descomptes per a famílies nombroses, s’afegeixen aquests descomptes per a famílies monoparentals.

 

En l’ordenança reguladora dels preus públics per la utilització dels serveis del Casal de Gent Gran de Lliçà d’Amunt hi ha una actualització de preus del servei de bar.

 

I el preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària, que es manté, s’ha actualitzat d’acord amb la Diputació.


No hi ha comentaris.
Llegeix el contingut de la pàgina

Imatges relacionades

  • Imatge de recurs

    Imatge de recurs

  • Ple extraordinari de 18 d'octubre de 2018

    Ple extraordinari de 18 d'octubre de 2018

Vídeos adjunts

  • Ple extraordinari de 18 d'octubre de 2018
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75