Afectació de terminis en relació als tràmits tributaris

Última revisió 30-04-2020 17:55
28/04/2020

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves competències pel que fa a la recaptació dels tributs del municipi i aplicant les normes dictades per la situació d’estat d’alarma provocada per la crisi del coronavirus COVID 19, ha modificat el calendari fiscal de 2020, que queda de la següent manera:

IMPOSTOS I TAXES GESTIONATS PER L’ORGT

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: s’allarga el període, del 2 de març al 2 de juny

Impost sobre béns immobles urbans (IBI)
Període voluntari: s’allarga el període, del 4 de maig al 9 de setembre
Pagament domiciliat (4 fraccions): es modifiquen les dates de les tres primeres fraccions, 1 de juliol, 1 de setembre, 2 de novembre i 1 de desembre

Taxa per gestió de residus domèstics
Període voluntari: s’allarga el període, del 4 de maig al 9 de setembre
Pagament domiciliat (3 fraccions): no es modifica, 1 de juliol, 1 de setembre i 1 de desembre

Taxa per gestió de residus comercials
Període voluntari: s’allarga el període, del 4 de maig al 9 de setembre
Pagament domiciliat (3 fraccions): no es modifica, 1 de juliol, 1 de setembre i 1 de desembre

Taxa per entrada de vehicles-gual
Període voluntari: s’allarga el període, del 4 de maig al 9 de setembre

Pel que fa a les taxes de les Escoles Bressol Municipals i els preus públics per l’ús d’instal·lacions esportives, el Servei d'atenció domiciliaria i el Mercat setmanal es va prorrogar el període de pagament voluntari dels rebuts de gener i febrer fins el 20 de maig, la part corresponent a la primera quinzena de març es cobrarà a primers de juny. Els mesos posteriors que no es presti el servei no es cobrarà.

ALTRES AFECTACIONS EN RELACIÓ ALS TERMINIS

LIQUIDACIONS D’INGRÉS DIRECTE

Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, o les  iniciades amb posterioritat, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.

DEUTES EN EXECUTIVA

Els terminis de pagament de deute tributari en període executiu, oberts abans del 18 de març i no conclosos, o els oberts posteriorment, s’amplien fins el 30 de maig de 2020.

AJORNAMENTS I FRACCIONAMENT

Ajornaments o fraccions, el seu venciment es produirà el 30 de maig de 2020.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE PADRONS

Els terminis d’exposició pública de padrons no conclosos a data 18 de març, o els iniciats amb posterioritat, s’amplien fins al 30 de maig de 2020.

RECURSOS I RECLAMACIONS

El termini per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020.

Cal tenir en compte que com el 30 de maig és dissabte i, per tant inhàbil a efectes recaptatoris, la finalització de tots aquests terminis es traslladarà al següent dia hàbil.

Aquests terminis poden finalitzar en una data posterior al 30 de maig de 2020 si així resultés de l'aplicació de la norma general.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS DE L'ORGT

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
  • Al web: http://orgt.cat/pagartributs
  • Per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe o la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
  • Per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Nou calendari fiscal 2020
Nou calendari fiscal 2020