Condicions per als desplaçaments permesos de la població infantil durant l'estat d'alarma ocasionada per la COVID-19

Última revisió 25-04-2020 20:48
25/04/2020

Des de demà, els menors de 14 anys poden sortir acompanyats d’un adult amb condicionants: fins a 1 km de distància del domicili, fins a 3 menors amb 1 adult i entre 9 i 21h. Es podrà circular per l'espai d’ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades. No és permès l’accés a espais recreatius infantils, així com instal·lacions esportives. Durant el passeig diari s’ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers mínima de dos metres.

Avui, 25 d’abril, s'ha publicat al BOE número 116, l’Ordre SND/370/2020, que té per objecte establir lecondicions en què els nens i nenes (menors de 14 anys) podran realitzar desplaçaments fora del domicili des de les 00:00 hores de demà, dia 26 d’abril de 2020, i durant la vigència de l’estat d’alarma ocasionat pel COVID-19 i les seves possibles pròrrogues.

Segons el Ministeri de Sanitat, els desplaçaments permesos per aquesta ordre són necessaris per abenestar físic i psíquic dels menors d’edatEs considera que una sortida controlada de la població infantil pot reportar beneficis associats a un estil de vida més saludable, prevenir alguns problemes associats al manteniment perllongat de l’estat d’alarma, com pot ser la millora de la qualitat de la son o la síntesi de vitamina D, així com una millora en el benestar social o familiar al temps que la població infantil obté el màxim benefici per la seva salut física i mental, per al seu benestar i desenvolupament motriu i afectiu.

 

Desplaçaments permesos

S'habilita els nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que preveu l’art. 7.1, paràgrafs e), g) i h), del Reial Decret 463 / 2020, de 14 de març, respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre per evitar el contagi. Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre pel que fa al domicili del menor, entre les 9:00 hores i les 21:00 hores.

S'entén per adult responsable a càrrec del menor aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar. Quan l'adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una autorització prèvia d'aquests.

No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

Els desplaçaments a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos per a les persones menors de 14 anys en l'art. 7.2 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

 

Requisits per evitar el contagi

El passeig diari s’haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes. Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de com a mínim dos metres. Així mateix, haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene davant la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries. 

És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització de la passejada diària els requisits per evitar el contagi.

 

Llocs permesos

Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa al domicili del menor. No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

 

Nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs

Les Comunitats Autònomes podran, en l'exercici de les seves competències en matèria de protecció i tutela de persones menors d'edat, adoptar les mesures necessàries per adequar l'aplicació del que disposa aquesta ordre, en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

 

Menors entre 14 i 17 anys

Pel que fa als menors entre 14 i 17 anys, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament en les sortides permeses per a les persones adultes.

Nota informativa sortida menors
Nota informativa sortida menors