Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Economia municipal

Informació comptable i pressupostària

 

Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.
Es publiquen els Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.
Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal.

Es publiquen els indicadors financers i pressupostaris:

  • Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
  • Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària, superàvit o dèficit. (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).

 

Transparència en els ingressos i despeses municipals

 

Es publiquen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i despeses:

  • Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / N º habitants).
  • Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes / N º habitants).
  • Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Cap. VI i VII) / N º habitants).
  • Període mitjà de cobrament (Drets pendents de cobrament (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets).

Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 Ordre Ministerial *HAP/2012/2015).
Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació dels exercicis anteriors.

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75