Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Estabilitat pressupostària

                     

Dades de la liquidació de l'exercici 2014

 

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     15.366.338,99€
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   13.035.795,89€
3. Ajustos           +1.376.093,07€
4. Superàvit de finançament        3.706.636,17€
5. Percentatge superàvit sobre ingressos no financers    24.10%

Dades de la liquidació de l'exercici 2013

Existeix un equilibri en termes d'estabilitat pressupostària, segons la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i el Reglament que la desenvolupa i, per tant, no és necessari la realització d'un Pla Econòmic-financer. Aquest superàvit de finançament s'ha destinat quasi en la seva totalitat a l'amortització de préstecs, que en l'exercici 2013 ha suposat un import d'1.984.085,52 euros.

 

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     16.947.065,08€
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   12.508.255,39€
3. Ajustos           -2.447.167,12€
4. Superàvit de finançament        1.991.642,57€
5. Percentatge superàvit sobre ingressos no financers    11,80%

 

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75