Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Modificacions pressupostàries

 

2017

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 30  de març de 2017, va acordar aprovar inicialment l'expedient 56/17 de modificació del pressupost 2017 pel que fa a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 26 de maig de 2017, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2017.

      Document

 

 

 

2016

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 22 de desembre de 2016, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2016 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 17 de juny de 2016, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2016.

      Document

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 21 de juliol de 2016, va acordar aprovar inicialment l'expedient 102/16 de modificació del pressupost 2016 per transferències de crèdit i crèdit extraordinari a finançar amb baixes de credit de partides no compromeses, de la plantilla de personal i de la base numero 25 de les Bases d'Execució.

     Document

 

 

2015

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 14 d'abril de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2015 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 8 de maig de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2015.

      Document

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 24 de setembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l'expedient 111/15 de modificació del pressupost 2015 per suplement de crèdit a finançar amb baixes de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.

     Document

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 29 d'octubre de 2015, va acordar aprovar inicialment l'expedient 121/15 de modificació del pressupost 2015 per suplement de crèdit a finançar mitjançant baixes de crèdit.

     Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 29 de desembre de 2015, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2015 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 

2014

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 27 de març de 2014, va acordar aprovar inicialment l'expedient 32/14 de modificació del pressupost 2014 per crèdit extraordinari a finançar amb el romanent de tresoreria per a finançament afectat.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 3 de juny de 2014, es va aprovar l'expedient relatiu a la incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de l'exercici 2014.

      Document

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 25 de setembre de 2014, va acordar aprovar inicialment l'expedient 93/14 de modificació del pressupost 2014 per suplement de crèdit per transferència i generació de crèdit.

      Document

 

 • El Ple de l'Ajuntament, a la sessió del dia 24 de juliol de 2014, va acordar aprovar inicialment l'expedient 100/14 demodificació del pressupost 2014 pel que fa a la modificació de la plantilla de personal.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 31 d'octubre de 2014, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2014 per generació de crèdit.

      Document

 

 • Per Decret d'Alcaldia, del dia 31 de desembre de 2014, es va aprovar l'expedient relatiu a la modificació del Pressupost de l'exercici 2014 per suplement de crèdit a finançar amb transfarència de crèdit.

      Document

 

 

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75