Transparència

Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Escut Ajuntament de Lliçà d'Amunt

Informació institucional

Informació sobre càrrecs electes i personal de l'Ajuntament

 

S'especifiquen dades biogràfiques de l'Alcalde i dels regidors de l'Ajuntament:
Biografia de l'Alcalde
Dades biogràfiques del regidors que composen el Consistori. En procés
S'especifiquen les adreces electròniques de l'Alcalde i dels regidors de l'Ajuntament.
Es publica l'agenda institucional de l'Alcade.
Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) de l'Ajuntament.
Es publica la relació individualitzada dels càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions. No procedeix, no hi càrrecs de confiança a l'Ajuntament.
Es publica l'Oferta Pública de treball de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució.

 

Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament

 

S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seves funcions.
S'especifiquen les dades bàsiques d'organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos.
Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, amb indicació de forma expresa dels càrrecs de confiança, si hi existeixen. No procedeix, l'Empresa Municipal d'Obres (EMO) no té plantilla de personal.
Està aprovada/o i es publica l'Agenda Local 21, i el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o de lloguer) adscrits a l'Ajuntament.
Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.


Informació sobre normes i institucions municipals

 

Ordres del dia dels Plens Municipals
Actes íntegres dels Plens Municipals
Acords complets de les Juntes de Govern i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
Es pot seguir en directe en el web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.
Existeix i es publica un "Codi étic i de bon govern" de l'Ajuntament adaptat a l'aprovat per la FEMP. No disponible actualment
Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç al seu contingut) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.)

Llegeix el contingut de la pàgina
© Ajuntament de Lliçà d'Amunt · C/ Anselm Clavé, 73 · 08186 · Tel. 93 841 52 25 · Fax. 93 841 41 75