Ajuts escolars curs 2022-23

Última revisió 19-05-2022 12:39
16/05/2022

Durant aquest mes de maig s'obre el període de sol·licitud dels diversos tipus d’ajuts, municipals i de la Generalitat, per al proper curs escolar.

Ajuts individuals de material i sortides escolars obligatòries d’educació infantil, primària i secundària, i d’escolarització i menjador de les escoles bressols municipals, atorgats per l’Ajuntament

L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Acció social, ofereix a les famílies amb infants i joves empadronats a Lliçà d’Amunt i escolaritzats als centres educatius de Lliçà d'Amunt la possibilitat d'obtenir un ajut social d’àmbit escolar.

El perí­ode de sol·licituds s'inicia el dilluns 16 i finalitza el diumenge 29 de maig.

Les sol·licituds s’hauran de fer de forma te­lemàtica a través de la web municipal. Per fer el tràmit, el primer pas és omplir el formulari en línia amb les dades sol·licitades, després caldrà  enviar  tota la documentació obligatòria per correu electrònic a l'adreça llam.beques@llicamunt.cat, un cop rebuda la sol·licitud i la documentació, la regidoria d’Acció Social farà la valoració.

Excepcionalment, en els ca­sos que no es pugui fer la tramitació telemàtica, es podrà trucar al telèfon 93 860 72 20 en horari d’oficina per demanar suport per rea­litzar el tràmit telemàtic o bé per demanar cita prèvia.

Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats, a la seu de la regidoria d’Acció Social si­tuada al carrer de Rafael Casanova, 8, 1a planta.

Ajuts de menjador escolar atorgats per la Generalitat a través del Consell Comarcal

A partir del dimarts 17 de maig i fins el dimecres 15 de juny, ambdós inclosos, es poden sol·licitar els Ajuts Individuals de Menjador del curs escolar 2022-2023 atorgats per la Generalitat a través del Consell Comarcal.

Pot ser beneficiari d'aquest ajut l'alumnat matriculat en un centre educatiu del municipi de Lliçà d'Amunt o al Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en el cicle d’infantil i primària, és a dir, de P3 a 6è que compleixi amb els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Si el nen/a està empadronat/da a Lliçà d’Amunt, però està escolaritzat/da a un altre centre del Vallès Oriental caldrà presentar la sol·licitud al l’Ajuntament on consta empadronat. Si pel contrari el nen/a està escolaritzat/da en un centre educatiu fora de la comarca del Vallès Oriental s’haurà d’omplir el model de la comarca corresponent.

Com a novetats de la convocatòria d'enguany, l’infant pel qual es sol·licita la beca ha de tenir obligatòriament el DNI/NIE/NIF, també s’han modificat els llindars màxims de les rendes familiars i hi ha una nova deducció en el còmput dels elements patrimonials i cadastrals.

Aquest any, es continua prioritzant la presentació de les sol·licituds de forma te­lemàtica a través de la instància genèrica del web municipal, adjuntant el model de sol·licitud del Consell Comarcal degudament omplert i signat per tots els membres que formen la unitat familiar, juntament amb la documentació obligatòria requerida a les bases de la convocatòria, només en els casos que es demani per primer cop l’ajut o hagi variat alguna de les dades aportades l’any anterior.

Per fer el tràmit electrònica­ment cal disposar d’un sistema d'identificació i signatura electrònica. Si no es té, es pot obtenir fàcilment a través de l’IdCAT Mòbil, que permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.

El Consell Comarcal ha elaborat un full informatiu on s'explica tota la informació de la convocatòria i les instruccions per emplenar la sol·licitud.

En els ca­sos que no es pugui disposar d’identificació digital o es tingui dificultats per accedir al portal telemàtic, es podrà trucar al telèfon 93 860 72 20 de la regidoria d'Acció social per demanar suport o bé per demanar cita prèvia per fer el tràmit.

Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats, a la seu de la regidoria d’Acció Social si­tuada al carrer de Rafael Casanova, 8, 1a planta.

 

 

 

 

Ajuts escolars curs 2022-23
Ajuts escolars curs 2022-23