Noves mesures per fer front a les despeses de lloguer i hipoteca de famílies afectades econòmicament per la COVID-19

Última revisió 20-05-2020 13:08
20/05/2020

En els darrers dies, els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya han establert noves mesures per fer front a les despeses de lloguer i hipoteca de les famílies que han vist minvats els  ingressos a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge i evitar l’endeutament de les famílies. Les administracions també han regulat el dret del l’arrendatari a sol·licitar una pròrroga del contracte de lloguer en cas que aquest s’extingeixi durant l’estat d’alarma o fins a dos mesos després.

MESURES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Què puc fer si no puc pagar el lloguer?

Si vius de lloguer i et trobes en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de la COVID-19, tens fins al 2 de juliol per proposar un acord en relació al pagament amb la persona propietària de l’habitatge, que disposarà de set dies per donar una resposta. En cas que el propietari sigui un gran tenidor, aquest no podrà rebutjar l’ajornament i/o condonació del 50% de la quota.

En cas d’impossibilitat per arribar a un acord amb el propietari, si aquest no és un gran tenidor, existeix la possibilitat d’accedir als microcrèdits amb aval públic a través de les entitats bancàries. Els avals són compatibles amb els ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Nova línia d’Ajuts al Lloguer COVID-19

Es tracta d’una línia d’ajuts dirigida a persones i famílies que, sent titulats d’un contracte de lloguer, no poden fer front a les despeses a causa d’una situació sobrevinguda (ERTO, atur, reducció de jornada...).

La finalitat de la Línia d’Ajut al Lloguer COVID-19 és donar suport en:

 • El pagament total o parcial de la renda de lloguer d’aquelles persones que tinguin problemes transitoris de pagament.
 • La cancel·lació total o parcial dels microcrèdits per a la seva devolució.

Quins requisits he de complir per accedir als ajuts al Lloguer?

 • Acreditar el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020 o, en el cas de nous lloguers, des de l’inici del contracte.
 • L’import de la renda de lloguer ha de ser de com a màxim 900€ mensuals.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya.
 • No ser propietari d’un habitatge, llevat que no es disposi de l’ús d’aquest per causa de separació, divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat.
 • No disposar de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres.
 • No disposar de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quines són les quantitats màximes i el límit temporal de l’Ajut?

L’ajut es pot concedir per un termini màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos d’abril a setembre de l’any 2020. Les quanties màximes de l’ajut varien segons la ubicació de l’habitatge, en el cas de Lliçà d’Amunt la quantia màxima és de 750€ mensuals.

L’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any.  En cas d’obtenció d’altres ajuts pel lloguer, per altres mesos, la suma total anual no podrà ser superior a 5.400€.

Com tramitar l’Ajut al Lloguer COVID-19?

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2020, preferentment, a través de mitjans electrònics, al web de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/es/tramits. Al web hi ha un vídeo explicatiu.

En cas d’impossibilitat per fer-ho mitjançant la seu electrònica, podrà fer-se també a les Oficines Locals d’Habitatge, a l’Agència Catalana de l’Habitatge i, en cas d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats, també a la seu de l’entitat titular o administradora.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre i fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

MESURES PER AL PAGAMENT DE LA HIPOTECA

Si tens dificultats per pagar les quotes hipotecàries, pots sol·licitar un ajornament sense interessos a la teva entitat bancària, fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.  Aquest ajornament durarà fins a 4 mesos després de l’acabament de l’estat d’alarma.

Quins requisits haig de complir per acollir-me a la moratòria?

L’entitat financera t’ha de concedir la moratòria en el termini de 15 dies si es compleixen els següents requisits:

 • Situació d’atur, pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de vendes de més del 40%.
 • Ingressos familiars del mes anterior no superiors a 1.613,52 euros mensuals. Aquest màxim pot ampliar-se en supòsits de descendents a càrrec, discapacitat o malaltia greu.
 • Quota hipotecària, més despeses i subministraments bàsics superior al 35% dels ingressos nets familiars. 
 • La càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1.3 com a conseqüència de l’emergència sanitària.

Aquesta mesura és extensiva a les persones fiadores, avaladores i hipotecants no deutores.

Per a més informació podeu dirigir-vos telefònicament a la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament: 93 860 72 20

Noves mesures en matèria d'habitatge
Noves mesures en matèria d'habitatge

Et pot interessar