Presentació de sol·licituds per escollir Jutge de Pau titular i substitut

Última revisió 15-04-2021 15:05
15/04/2021

L’Ajuntament ha de proposar dues persones per als càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut de Lliçà d’Amunt, per un període de 4 anys, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de nomenar.

Per ésser candidat cal ser espanyol, major d’edat i no estar en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la llei per exercir aquests càrrecs.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins el dia 14 de maig. La presentació s’ha de realitzar de manera telemàtica a través del tràmit d'instància genèrica del web municipal. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la còpia del Document Nacional d’Identitat, un certificat de penals, un certificat mèdic de no patir cap malaltia que l’incapaciti per a l’exercici de les funcions de jutge de pau, una declaració jurada de no estar incurs en causes d’incompatibilitat i el currículum vitae.

Seran escollits els sol·licitants que obtinguin el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que componen el Ple de l’Ajuntament.

 

Maça
Maça

Documents adjunts