Ampliació de la formació post-obligatòria al municipi

Última revisió 21-07-2020 13:10
19/05/2020

El curs escolar vinent, 2020-2021, Lliçà d’Amunt comptarà amb un IFE (Itinerari Formatiu Específic) d’Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives, adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials.

L'Ajuntament fa més de tres anys que negocia amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per incrementar l'oferta educativa post obligatòria al municipi. L'objectiu de l'Equip de Govern és el de diversificar els itineraris formatius per fomentar la formació permanent al llarg de la vida i adaptar-la a les necessitats de la societat actual i del mercat laboral.

Amb la implantació de l'Itinerari Formatiu Específic (IFE), l'oferta d'estudis post-obligatoris de Lliçà d'Amunt es fa extensible a tota la població, independentment dels seus condicionants d'aprenentatge.

Els IFE són ensenyaments pro­fessionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb ne­cessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposi­ció de seguir la formació pro­fessional ordinària. Equival a un Grau Inicial de Formació Professional i la durada, per obtenir el títol, és de 4 anys. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

Concretament, l’IFE que es cursarà al nostre poble serà el cicle d’Auxiliar en Manteni­ment d’Instal·lacions Esporti­ves. Aquests estudis desen­volupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assis­tència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’acti­vitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de tre­ball; la prevenció per a la mi­llora de la seguretat dins del recinte; la reposició o repara­ció d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de co­municació, autonomia perso­nal i participació en activitats comunitàries.

Tot i estar inclòs dins de l’ofer­ta formativa de l’Institut Lliçà, es realitzarà a l’edifici de l’anti­ga escola Sant Baldiri, que ara acull l’Escola de Persones Adultes i el PFI, amb la idea d’anar creant en aquest lloc un gran centre de formació post-obligatòria al municipi.

 

IFE (Itinerari Formatiu Específic)
IFE (Itinerari Formatiu Específic)