Crònica del Ple ordinari de 27 de gener de 2022

Última revisió 25-02-2022 16:07
18/02/2022

1.- Aprovació acta Ple 25-11-21.

El Ple va aprovar l’acta de la sessió plenària del 25 de novembre de 2021.

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos de l’11 de novembre al 31 de desembre de 2021, que van del número 1164 al 1331.

3.- Donar compte Xifra oficial 1-1-21.

Es va donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2021 que és de 15.673 habitants.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar algunes dades estadístiques curioses:

  • S’ha passat de 15.467 habitants l’any 2020 a 15.673 l’any 2021.
  • Hi ha hagut 109 naixements i 123 defuncions.
  • Hi ha hagut 1.026 altes i 816 baixes.
  • Els nuclis més poblats són, per aquest ordre: Ca l’Artigues, el nucli urbà, Can Salgot, els dos Can Rovira i Ca l’Esteper.
  • Hi ha més gent de 40 a 59 anys.
  • La mitjana d’edat de la població és de 41,53 anys.
  • Teníem dues persones de més de 100 anys.
  • Els nuclis de població amb més altes es corresponen amb els de més població, tot i que no en el mateix ordre, però el primer també és Ca l’Artigues.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va destacar que el volum de creixement és el mateix dels darrers anys i que, dins de la gran mobilitat, hi ha més gent que arriba que no pas marxa. També va dir que el nucli urbà és on la gent és més estable i va desitjar que els serveis puguin anar donant abast per a l’increment de població.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, també va remarcar el creixement, que és similar a altres anys, i el gran nombre d’altes i baixes, ja que un 6-7% del cens canvia cada any, una peculiaritat que no es dóna en moltes poblacions.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també va dir que es va creixent i que hi ha molts moviments de gent, menys al centre urbà.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va destacar el creixement desmesurat de Ca l’Artigues en comparació a la resta de barris, que va relacionar amb el preu dels habitatges a Barcelona.

4.- Nomenament representant a la Mancomunitat de la Vall del Tenes.

El Ple va acordar nomenar representant de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, en substitució de Fran Sánchez Castilla, a Lourdes Estéfano Orozco.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que seguia l’ordre de llista.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va insistir a dir que no veia reflectida la representació real del Ple en altres òrgans, on només hi ha representació de l’equip de govern, i que això no és fidedigne del que la gent va votar.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que feia temps que havia deixat de creure en la Mancomunitat de la Vall del Tenes i que no li donava molta confiança com s’estava gestionant.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que, després de tres anys a l’Ajuntament, encara no tenia informació sobre res de la Mancomunitat i també va expressar, que per vinculació familiar directa amb el proper gerent, creia convenint saltar al següent de la llista.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va manifestar que, tot i ser tradicional que els representants siguin de l’equip de govern, seria bo, per transparència, hi hagués algun representant del partit de l’oposició més votat.

L’Alcalde es va comprometre a dur a terme una reunió properament i a transmetre informació constant.

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA

CIUTADANS: EN CONTRA

JUNTS: ABSTENCIÓ

5.- Aprovació text refós modificació POUM àmbit PAU-17 Can Montcau-Can Malé.

El Ple va acordar verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del PAU-17 Can Montcau - Can Malé de Lliçà d’Amunt, incorporant les prescripcions assenyalades per la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.

La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que Urbanisme havia assenyalat tres esmenes o aclariments explicatius a última hora, que s’havien afegit, sobre la valoració econòmica, el pla d’actuació i temes paisatgístics.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va justificar el vot en contra del seu partit dient que ens carreguem el poc espai lúdic que quedava al polígon logístic.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que el seu partit no hi veia l’interès general i que l’Ajuntament no estava per fer modificacions urbanístiques a multinacionals.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que el seu partit ho veia bo per al poble.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va dir que no hi veia l’interès general i que s’havia fet a petició de Punta Fa a canvi d’una masia que s’ha de reformar, un corriol i una cessió de terreny per utilitzar un cop l’any.

L’Alcalde va puntualitzar que si Urbanisme no hi hagués vist l’interès general, no ho hagués aprovat.

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: EN CONTRA

6.- Aprovació provisional modificació POUM normes urbanístiques.

El Ple va aprovar provisionalment la Modificació puntual del vigent Pla d’ordenació urbanística municipal general pel que fa a l’adaptació de les Normes Urbanístiques en relació als usos industrials en sòl no urbanitzable.

Aquest tema fa referència a la zona de l’empresa Bosch.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va comentar que es tractava de donar continuïtat legal a les activitats que es duen a terme en aquell lloc i a la major part de llocs de feina possible.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que era una defensa dels llocs de treball que hi ha i de les condicions ecològiques de la zona.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, també es va manifestar a favor de la continuïtat dels llocs de treball.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va desitjar la conservació del major nombre de llocs de treball possible.

UNANIMITAT

7.- Aprovació inicial modificació bases reguladores ajudes per adquisició llibres programa per fomentar la igualtat d’accés a l’educació.

El Ple va aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació, en relació a l’objecte de les bases, on es defineixen els requisits dels centres educatius beneficiaris i incorporar les modificacions en tots els apartats que es parli dels destinataris de les ajudes que s’amplia a educació primària i secundària (cicle inicial, mitjà, superior i 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO).

El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va explicar que s’arriba al darrer tram del projecte, amb l’ampliació dels beneficiaris dels ajuts fins a 4t d’ESO, tota l’escolarització obligatòria. El regidor va recordar l’objectiu del projecte: una educació més equitativa i amb menys segregació a les escoles. Sánchez també va dir que, a banda de la socialització de llibres per facilitar l’accés a l’educació, el projecte també ha aconseguit una millora de la qualitat educativa a les escoles. El regidor d’Educació va remarcar la bona acollida del projecte per part dels centres educatius i va anomenar una inversió de  més de 90.000 euros per al proper curs 2022-23.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que aquest projecte ens beneficia a tots, però va insistir que al seu partit els hagués agradat que inclogués tota l’escolarització obligatòria des del primer moment.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que s’arribava a la tercera fase d’un projecte en el qual el seu partit havia cregut sempre.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va manifestar que era un bona notícia per a pares i fills.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va felicitar l’Ajuntament per aquesta aposta.

El regidor d’Educació va afegir que, a nivell de gestió i implementació, havia estat millor fer-ho per fases.

UNANIMITAT

8.- Aprovació Pla Local Educació 2022-2026.

El Ple va aprovar el Pla local d’educació de Lliçà d’Amunt pels anys 2022-2026.

El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va explicar que, davant el creixement exponencial de les accions educatives, s’havia considerat dur a terme un Pla Local Educatiu, per tal que la política educativa anés en consonància creant una línia estratègica a nivell educatiu a llarg termini que comptés amb el consens social. El regidor va comentar que es crearia una Comissió per fer el seguiment del Pla i veure com va executant-se. 

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va definir el document com a correcte, extens i treballat amb la gent que s’hi dedica, i va desitjar que recollís totes les demandes dels participants.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que es tractava d’un document complet, ben fet, extens i treballat amb tota la comunitat educativa, i va alegrar-se de la creació d’una Comissió de seguiment.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que el document estava molt ben redactat, ben fet i que ha de ser vertebrador, i també es va alegrar de la creació d’una Comissió de seguiment, que el seu partit volia demanar.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que estava molt bé marcar un traç conductor i que s’havia fet bona feina. Però, també va dir que els hagués agradat que s’hagués ensenyat el resulta a les AMPES i les direccions abans de fer-lo públic i també que hi trobaven a faltar les acadèmies no públiques.

El regidor d’Educació va contestar que primer calia validar-lo en el Ple i després se’n farà una presentació. També va dir que la Diputació havia aconsellat no incloure les acadèmies perquè són empreses i s’hi pot tenir poca o cap incidència.

UNANIMITAT

9.- Compatibilitat psicòleg educació per tasques privades.

El Ple va acordar reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques com a psicòleg en l’àmbit privat d’un treballador municipal, sempre i quan es compleixin un sèrie de premisses.

Tots els partits polítics van coincidir a dir que això permetia al treballador completar la seva jornada laboral i que hi havia un informe tècnic que ho avalava.

UNANIMITAT

10.- Afers urgents.

Primer es va votar la urgència:

PSC: A FAVOR

ERC: ABSTENCIÓ

EN COMÚ PODEM: A FAVOR

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: A FAVOR

10.1. Aprovació provisional modificació ordenança reguladora impost increment valor terreny de naturalesa urbana.

Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que es tractava de les plusvàlues i va dir que havia canviat el mètode de càlcul. Per això, l’Ajuntament havia agafat el nou model tipus d’ordenança de la Diputació i havia fixat la taxa aplicant el percentatge màxim, un 30%. Tot i així, amb aquest màxim, l’Ajuntament encara ingressarà un 25-30% menys per aquest concepte.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va justificar l’abstenció del seu partit dient que, degut a la urgència, no s’havien pogut documentar.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que es tractaven de canvis tècnics per ajustar-se a la normativa.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que eren diners necessaris.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va manifestar que eren ingressos per l’Ajuntament i afectava a grans superfícies. 

L’Alcalde va afegir que seria un any d’experiència i que era prudent aplicar el 30%.

PSC: A FAVOR

ERC: ABSTENCIÓ

EN COMÚ PODEM: A FAVOR

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: A FAVOR

11.- Mocions.

11.1.- Obertura del Centre de Recuperació de Salut Mental del Vallès Oriental.

El grup Lliçà d’Amunt en Comú Podem va presentar aquesta moció per exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que solucioni l’obertura del centre amb la màxima celeritat.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que, malgrat haver-se anunciat ja la data d’obertura, volien mantenir la moció perquè no se’n refiaven i volien exigir que s’obrís al 100% de capacitat.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va dir que el seu partit s’abstindria, tot i estar a favor del text de la moció, perquè ja s’havia anunciat el dia de l’obertura i volien donar un vot de confiança.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que el seu partit, tot i que ja hi havia data d’obertura, no tenia cap problema per votar a favor de la moció.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que era un tema important, que ens tocava d’a prop i que no estava de més un cop d’atenció.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va donar el seu suport a la moció per insistir perquè l’obertura fos el més ràpid possible.

PSC: ABSTENCIÓ

ERC: A FAVOR

EN COMÚ PODEM: A FAVOR

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: A FAVOR

11.2.- Reprovació al regidor Fran Sánchez del Partit dels Socialistes de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Aquesta moció, presentada pels grups de l’oposició ERC, En Comú Podem, Ciutadans i Junts x Lliçà d’Amunt, demanava: “reprovar el regidor Fran Sánchez per no donar exemple de transparència i tacar la imatge d’aquest ajuntament aportant ombres sobre les seves actuacions; exigir la dimissió com a regidor d’aquest ajuntament per tal de poder continuar lliurement en el càrrec de Gerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes; i exigir a la Mancomunitat de la Vall del Tenes la regulació d’aquests casos de manera que no torni a passar que un representant electe d’un dels municipis integrants pugui exercir de tècnic a la pròpia Mancomunitat”.

L'oposició va demanar que els regidors Fran Sánchez i Lourdes Estéfano no votessin la moció al·legant interès personal i vinculació matrimonial, però l’Alcalde va contestar que, segons el departament jurídic de l’Ajuntament, podien votar.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, deixant de banda les qüestions legals, va titllar la conducta del regidor de falta d’ètica dient que no és lícit prendre decisions polítiques com a regidor que afecten el teu lloc de treball i a la inversa. Martínez va dir que hi ha lleis injustes.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va començar dient que es tractava del punt més desagradable de tota la legislatura. El regidor va parlar d’honestedat i de conflicte d’interessos. Polo va anomenar l’augment de l’aportació a la Mancomunitat en el pressupost d’enguany, el fet que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt és el que més diners aporta dels quatre municipis i que l’oposició no està informada de les activitats d’aquesta institució i no pot controlar-ne d’acció política. També va recordar les paraules de Fran Sánchez en l’anterior sessió plenària dient que la Mancomunitat era una projecte que no abandonarien i va preguntar si ho havia dit com a portaveu del PSC o com a futur gerent. El portaveu d’En Comú Podem va dir que el regidor hauria de ser conscient del dany que fa a l’Ajuntament, ja que la gent perd la confiança, i, per salvar la imatge de l’administració local, va demanar la dimissió del regidor, una posició avalada per tota l’oposició.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que era un moció conjunta i, per tant, estava d’acord amb els arguments dels altres portaveus de l’oposició, va insistir en l’ètica i va encoratjar el regidor Sánchez a deixar el càrrec a l’Ajuntament i a fer de gerent de la Mancomunitat.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va parlar de buit legal en els estatuts de la Mancomunitat i en les bases de la convocatòria, i va dir que s’hi hauria de posar solució. Busquets va parlar del codi ètic i va anomenar la integritat i l’exemplaritat.  També va dir que la tasca de gerent no és una tasca qualsevol sinó que ha de gestionar diner públic i, per això, també va parlar d’incompatibilitat. El portaveu de Junts també va anomenar els horaris i la dificultat de compaginar tasques. Manel Busquets va concloure que pensava que s’havia de triar entra la tasca de regidor o la de gerent. També va dir a l’equip de govern que per governar amb majoria absoluta calia tenir responsabilitat i que no tot s’hi valia.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que aquest país funciona per la legalitat i que l’ètica era subjectiva. Segons l’Alcalde, s’estava fent un circ mediàtic dels fets sense cap base legal. Simón va defensar Fran Sánchez i va dir que aporta molt com a regidor i ho farà com a gerent, que és un bon polític i professional, i que sap diferenciar. Va dir que era una moció exagerada, que se l’hi estava fent un linxament públic i que no s’ho mereixi.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar com funciona la Mancomunitat i va defensar la netedat i transparència del procés. Va dir que els polítics no poden viure de la política i que s’havia presentat a una plaça tècnica, que no tenia poder de decisió final. Sánchez va lamentar el circ polític que s’havia muntat i va dir que fer política municipal no és això, que estava decebut i que si se li havia fet mal a nivell personal. El portaveu del PSC va manifestar que, a nivell polític, són les urnes les qui l’havien de fer fora.

PSC: EN CONTRA

ERC: A FAVOR

EN COMÚ PODEM: A FAVOR

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: A FAVOR

12.- Precs i preguntes. 

No n’hi havia.

Ple ordinari de 27 de gener de 2022
Ple ordinari de 27 de gener de 2022

Vídeos

Ple municipal ordinari 27 de gener de 2022

Et pot interessar