Crònica del Ple Municipal ordinari de 25 de gener de 2024

Última revisió 31-01-2024 13:25
29/01/2024

1.- Aprovació de l’acta del 30 de novembre del 2023.

El Ple va aprovar l’acta de la sessió plenària celebrada el passat 30 de novembre.

 • UNANIMITAT

2.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

El Ple va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 17 de novembre del 2023 al 12 de gener del 2024, que van del número 1263/2023 al 6/2024.

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia de modificació del Cartipàs.

Es va donar compte del Decret d’Alcaldia de modificació de la composició de la Junta de Govern Local que, sota la Presidència de l’Alcalde, estarà integrada pels següents Regidors i Regidores: Maria del Mar Pedrerol Villarroya, Francisco Sánchez Castilla, Lourdes Estéfano Orozco, David Morales Campos i Teodoro Suárez Riera, i del Decret d’Alcaldia que efectuava la delegació genèrica i extensa en matèria d’Hisenda en favor del regidor Teodoro Suárez Riera.

ERC va mostrar malestar i disconformitat pel fet de delegar l’àrea d’hisenda a un responsable polític sense dedicació i va qualificar aquesta acció de pagament a canvi del vot.

El PP va agrair la benvinguda a l’Ajuntament i va dir que treballaria colze a colze per a la millora del poble.

En Comú Podem va dir que lamentava i considerava vergonyós que el PSC hagués escollit aquesta coalició de govern, amb un partit de dreta radicalitzada, contrària a la línia política estatal, en comptes d’una coalició de govern progressista. Aquest partit va retreure que, cada vegada que es podia escollir, es mirés cap a la dreta, i es fes amb orgull, no per necessitat. Va titllar d’aberració el pacte i va dir que no s’havia intentat cap diàleg ni negociació. Va dir que la candidatura del PP estava feta des de Barcelona, amb interès polític, però sense cap proposta local. I va concloure que Lliçà d’Amunt no es mereix aquest govern perquè és un poble amb més del 75% del vot d’esquerres. També va dir que els preocupava la desafectació política que aquest pacte pogués desencadenar.

El PSC va contestar que el govern municipal necessita tenir majoria i que aquest pacte era el pacte de la governabilitat, per poder tirar endavant els projectes socialistes. Va dir que es van escoltar els partits i es va mirar el que estava més a prop dels projectes que el partit socialista tenia, a més de considerar acceptable el que el partit posava sobre la taula.

En Comú Podem va contestar que es va trucar als partits per cobrir expedient, no per voluntat de diàleg ni de negociar, i que, més que el pacte de la governabilitat, era el pacte de la comoditat.

Junts va comentar que tenir un regidor d’Hisenda sense dedicació total ni parcial era un manca de respecte cap als ciutadans. També va dir que el pacte era un mostra d’impaciència i d’inflexibilitat del PSC, el qual no sabia fer gestions democràticamentsi no tenia majoria. I, va afegir que l’acord era antinatural, que no enfortia la democràcia ni ajudava a lluitar contra la desafectació política.

L’Alcalde va contestar que no tenir dedicació ni cobrar per aquesta dedicació no volia dir que no es fes feina, i va defensar al regidor del PP, al qual va qualificar de persona formada, amb molt d’interès i amb facilitat per aprendre.

Vox va recordar el “cordó sanitari” que es va fer fa uns anys, que va perjudicar al PP, i va dir que amb el PSC no es pot confiar. També va dir que considerava vergonyós que per més diners al mes es comprés un regidor.

L’Alcalde va contestar que quan un es dedica a la política no ho fa per diners.

El regidor del PP va contestar que ja l’anirien coneixent i va dir que, d’entrada, no s’esperava aquest pacte, perquè havia parlat més amb altres partits, però que el municipalisme dona moltes sorpreses, i va esmentar la moció de censura que li havien posat sobre la taula. El regidor també va demanar més respecte i menys tensió i insults, que ningú es mereix.

4.- Donar compte de la xifra de població a 1 de gener de 2023.

Es va donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2023 que és de 16.092 habitants.

L’Alcalde va comentar que la població s’anava envellint i que la mitjana d’edat dels lliçanencs i lliçanenques era de 42,7 anys. També va dir que l’any 2023 hi havia hagut 1.220 altes, entre naixements i migració, i 930 baixes, i que van néixer 95 nadons i van morir 81 persones. Els nuclis de població amb més altes i baixes van ser, per aquest ordre, el nucli urbà, Can Salgot, Ca l’Artigues i Can Rovira.

Tots els grups polítics van plantejar la necessitat de adequar les polítiques a les dades de població.

5.- Aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants (AGIPH).

El Ple va aprovar l’acceptació de l’ajut de recurs material de la Diputació de Barcelona Gestió de padró d’habitants (codi recurs 23291) i la signatura del conveni-tipus sobre l’assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona.

Tots els grups polítics van estar d’acord en aquest canvi de programa informàtic gratuït.

 • UNANIMITAT

6.- Aprovació definitiva del Pla de millora urbana PMU-6 Pinsos Tenes de Lliçà d’Amunt.

El Ple va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU-6 PINSOS TENES de Lliçà d’Amunt.

ERC i En Comú Podem van dir que es tractava d’un pla de millora urbana i Junts va dir que complia amb la normativa vigent.

 • PSC: A favor
 • ERC: A favor
 • En Comú Podem: A favor
 • Junts: Abstenció
 • PP: A favor
 • Vox: Abstenció

7.- Requeriment previ en relació a l’acord de denegació de l’aprovació definitiva del Pla Especial d’Ordenació d’usos a la Finca de Can Carreras.

El Ple va aprovar formular davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona requeriment previ a la interposició del recurs contenciós administratiu en relació amb l’acord de de data 17 de novembre de 2023 que va denegar l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic d’ordenació d’usos i edificacions de la finca de Can Carreres de Lliçà d’Amunt, d’acord amb l’article 44 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. I va aprovar sol·licitar a l’esmentada Comissió que anul·li i deixi sense efecte l’acord de data 17 de novembre abans esmentat i que adopti un nou acord d’aprovació definitiva del Pla urbanístic d’ordenació d’usos i edificacions de la finca de Can Carreres atès que dona compliment a la normativa sectorial i urbanística aplicable.

Tots els grups polítics van reiterar el seu interès en el projecte, un centre de rehabilitació de cavalls, i van votar a favor d’aquest punt.

 • UNANIMITAT

8.- Afers urgents.

No n’hi havia.

9.- Mocions.

Vox va presentar 4 mocions:

1.- Moció a favor de la incentivació als comerços que es vulguin instal·lar al nostre municipi.

El PSC va dir estar orgullós del suport que es fa al comerç i va comentar que votaria en contra de totes les mocions que faltessin al respecte, cosa que també va dir ERC.

En Comú Podem va dir que, sense entrar en el to de la moció, el que es portava a votació era fer un estudi del problema i creia que caldria millorar el Consell Sectorial de Dinamització Econòmica, un bon lloc on dialogar.

Junts va dir que caldria una revisió i millora de les accions per promoure la vida comercial i, basant-se en la intenció de la moció i eliminant la darrera línia de la moció, va votar-hi a favor.

El PP va dir que faria el possible per fomentar el comerç i va comentar que tampoc votaria a favor de cap moció que no respectés la institució i els regidors.

 • PSC: En contra
 • ERC: En contra
 • En Comú Podem: Abstenció
 • Junts: A favor
 • PP: En contra
 • Vox: A favor

2.- Moció sobre la millora de l’assistència sanitària, que demanava fer arribar a les autoritats sanitàries una queixa formal per a la solució urgent dels problemes.

El PSC va votar-hi en contra insistint en la falta de respecte i dient que no es tractava d’una moció motivada ni amb dades.

ERC també va votar-hi en contra i va dir que el seu partit ja havia presentat millores.

En Comú Podem va dir que, malgrat el to de la moció, si es demanaven millores hi votaria a favor, va defensar els professionals de la salut i va reclamar més recursos en aquest àmbit.

Junts també va votar-hi a favor tenint en compte la intenció de la moció, no pas les expressions, que va dir que no compartien, i va donar suport al col·lectiu mèdic.

El PP també va donar suport als treballadors del sector i va dir que hi ha coses que s’han de millorar. També va qüestionar que Vox volgués tancar el CAP de Palaudàries i ara presentés aquesta moció.

Vox va contestar que apostava per un CAP funcional, al centre del poble, obert 24 hores.

 • PSC: En contra
 • ERC: En contra
 • En Comú Podem: A favor
 • Junts: A favor
 • PP: En contra
 • Vox: A favor

3.- Moció a favor del canvi horari dels centres educatius de P3 a 6è de Primària, que demanava realitzar un estudi sobre l’horari intensiu.

El PSC va comentar que hi havia un estudi amb una prova pilot feta a tot Catalunya i que s’havia comprovat que aquesta mesura segregava l’alumnat i anava en contra de la protecció del menor, entre altres qüestions.

ERC va dir que feia dos anys i mig que s’havia fet l’estudi i que s’havia demostrat que l’alumnat necessitava descansar.

En Comú Podem va comentar de retirar la moció perquè l’estudi que demanava ja estava fet i va dir que ja s’havia presentat una moció semblant en un Ple i que la majoria de partits va estar-hi a favor. També va dir que hi havia hagut votacions a les escoles i a la direcció dels centres educatius del municipi i que hi havien votat a favor. I va comentar que la prova pilot no s’havia fet a Lliçà d’Amunt i que el PSC s’havia compromès a demanar-ho.

El PSC va dir que la moció anterior s’havia quedat sobre la taula i va insistir que, a banda de motius pedagògics, hi havia motius d’accés a les ajudes socials per posicionar-s’hi en contra.

Junts va dir que hi havia realitats familiars diverses, que s’ha de vetllar per l’interès del menor i que la mesura anava en contra del rendiment acadèmic.

El PP va dir que cada família és diferent i que és una qüestió que depèn de la Generalitat.

 • PSC: En contra
 • ERC: En contra
 • En Comú Podem: Abstenció
 • Junts: En contra
 • PP: Abstenció
 • Vox: A favor

4.- Moció a favor de la descongestió de la cruïlla entre la baixada de l’escola Els Picots i el carrer d’Anselm Clavé, que demanava iniciar el replantejament de la mobilitat per aquesta zona.

El PSC va explicar que es tractava d’una zona complicada i que l’obertura del carrer de la Fàbrica serà una bona opció.

ERC també va comentar la propera obertura del carrer de la Fàbrica.

En Comú Podem va dir que, mentre el carrer de la Fàbrica no fos una realitat, una segona opció seria fer el carrer Sant Baldiri en direcció avall.

Junts va comentar que si la intenció de la moció només era fer un estudi hi votaria a favor, però si implicava enderrocar, hi votaria en contra.

El PP va dir que implicaria canviar el pla urbà.

 • PSC: En contra
 • ERC: Abstenció
 • En Comú Podem: A favor
 • Junts: En contra
 • PP: En contra
 • Vox: A favor

10.- Precs i preguntes.

No n’hi havia.

Ple municipal del 25 de gener de 2024
Ple municipal del 25 de gener de 2024

Vídeos

Ple municipal ordinari de 25 de gener de 2024

Et pot interessar