Ja es pot demanar el vot per correu a les Eleccions Generals del 23J

Última revisió 10-07-2023 11:25
02/06/2023

Des de la convocatòria de les eleccions i fins al 13 de juliol les persones que desitgin votar han d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es

Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:

  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Quina és la documentació que es rep

La documentació per a votar per correu l’enviarà l’Oficina del Cens Electoral per correu certificat al domicili indicat. El sobre contindrà la següent informació:

  • El certificat d’inscripció al cens.
  • Una butlleta de votació de cada candidatura.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre adreçat al president de la mesa on us correspon de votar.
  • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir per a votar.

La data límit per a votar per correu una vegada tramitada la sol·licitud serà el 19 de juliol (inclòs).

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa

Vot per correu per a les Eleccions Generals del 23J
Vot per correu per a les Eleccions Generals del 23J