Modificació del Reglament de Circulació: Ciutats a 30

Última revisió 11-05-2021 10:04
11/05/2021

El nou Reglament de Circulació estableix, a partir de l’11 de maig, un límit genèric de velocitat de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació. Aquesta modificació pretén complir l’objectiu de reducció de sinistralitat en vies urbanes.

El Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, modifica el Reglament general de circulació i el Reglament general de vehicles, en matèria de mesures urbanes de trànsit a tot l’estat espanyol. Tradicionalment, el vehicle de motor era el protagonista de la major part de l’articulat.Tanmateix, especialment en l’àmbit urbà, el vehicle de motor ja no és el protagonista i ha donat pas a un ús compartit de la via, on motocicletes, bicicletes, bicicletes de pedals amb pedaleig assistit (EPAC, per les seves sigles en anglès), vehicles de mobilitat personal i vianants adquireixen cada dia més importància. En aquest sentit, les polítiques de mobilitat i seguretat viària que desenvolupen les administracions locals tenen un objectiu principal: la reducció de la sinistralitat en l’àmbit urbà. Per aquest motiu, les ciutats espanyoles demanen canvis en la normativa general de circulació urbana que els permetin desenvolupar adequadament nous models de ciutat.

Modificació del Reglament general de circulació

 • El límit genèric de velocitat en vies urbanes és de:
  • a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
  • b) 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  • c) 50 km/h en vies de dos carrils o més per sentit de circulació.
 • A aquests efectes, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic (carril bus, taxi, etc.) no es comptabilitzen.
 • En les vies urbanes de dos carrils o més per sentit de circulació i en travessies, els vehicles que transportin mercaderies perilloses han de circular com a màxim a 40 km/h.
 • El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tot tipus de vehicles.
 • El límit genèric de velocitat en autopistes i autovies que transcorren dins de poblat és de 80 km/h.
 • Les infraccions a les normes d’aquest precepte tenen la consideració de greus, llevat que tinguin la consideració de molt greus.
 • Es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de poblat amb vehicles de mobilitat personal, com per exemple les carreteres BV-1602 (carrer d’Anselm Clavé), BV-1432 (carretera nova de Lliçà d’Amunt a Granollers) i 1415b (carretera vella de Caldes de Montbui a Granollers). Així mateix, queda prohibida la circulació d’aquests vehicles en túnels urbans.

L’11 de maig entraran en vigor aquestes mesures relatives a les velocitats a adoptar dins el terme municipal.

Els diferents estudis coincideixen en el fet que el risc de morir com a conseqüència d’un atropellament es redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat del vehicle que impacta és de 30 km/h respecte a un que circuli a 50 km/h. La velocitat del vehicle
té una relació directa amb les probabilitats de supervivència del vianant atropellat.

Per tot això, es modifica l’article 50 del Reglament general de circulació, i es rebaixa el límit de velocitat de circulació genèric en via urbana de 50km/h a 30 km/h per als carrers que disposen d’un sol carril per sentit de circulació, per aconseguir un impacte positiu en la reducció de la sinistralitat viària, especialment en els col·lectius de persones vulnerables. Aquesta modificació garanteix al mateix temps la fluïdesa dels desplaçaments fets en les grans avingudes de la ciutat, així com la reducció de l’impacte negatiu en la qualitat de l’aire de les ciutats.

Modificació del Reglament general de vehicles

Per altra banda, la ràpida proliferació dels vehicles de mobilitat personal, així com el risc de la seva comercialització indiscriminada, exigeix l’aplicació de les normes de circulació de la mateixa manera que per a la resta de vehicles, així com la seva categorització tècnica en el Reglament general de vehicles, per diferenciar-los clarament dels cicles de motor, ciclomotors i motocicletes, i d’aquesta manera evitar disfuncions derivades del desconeixement de les característiques tècniques del vehicle utilitzat.

A través de la modificació del Reglament general de vehicles s’estableix un marc normatiu àgil i flexible, mitjançant un manual de característiques tècniques, que permeti donar cabuda als vehicles de mobilitat personal i que garanteixi la seguretat viària, i la convivència ordenada i respectuosa amb els vianants i els diferents modes de transport.

Senyalització vial
Senyalització vial