Crònica del Ple extraordinari de 21 de desembre de 2022

Última revisió 13-01-2023 13:21
13/01/2023

1.- Donar compte dels informes d’estabilitat i període mig de pagament del tercer trimestre.

Es va donar compte al Ple dels informes d’estabilitat i de període mig de pagament del tercer trimestre de 2022.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que en tema de pagaments es va bé, però en tema d’estabilitat pressupostària, no tant, incompliríem segons la normativa.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va comentar que esperarien al tancament de l’exercici per fer comentaris.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va dir que és normal que s’incompleixi quan es gasta més del que s’ingressa, tant en l’estabilitat pressupostària com en la regla de despesa. No hauria de ser normal, va comentar, però és el normal en any proper a eleccions.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va dir que s’incompleix perquè es pot.

I, el portaveu de Junts, Manel Busquets, va comentar que potser hauríem de començar a demanar que canviïn les regles per no poder disposar de tan romanent, però es pot i s’està fent.

2.- Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2023.

El Ple va aprovar inicialment el Pressupost municipal general consolidat per a l’exercici 2023 amb superàvit inicial, essent l’import de les despeses de 20.529.953’34 euros, dels quals 20.500.051’88 euros corresponen a l’entitat i 29.901’46 euros a l’Empresa municipal; i l’import dels ingressos de 20.566.531’88 euros, dels quals 20.500.051’88 euros corresponen a l’entitat i 66.480 euros a l’Empresa municipal. També es va aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal, i les bases d’execució del pressupost general.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va explicar que havia estat un pressupost difícil d’elaborar, ja que la inflació i la crisi energètica afecten la hisenda municipal i deixen poc marge a la política. En aquest sentit, va dir que augmentaven les partides de consum elèctric i benzina i, en general, es mantenien les partides de protecció social de la gent, tot i que, en alguns casos, augmentaven per donar-hi resposta. Sánchez també va explicar que l’augment del sou dels treballadors proposat per l’Estat i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament també afectaven les finances, ja que aquest augment que es proposa no ve acompanyat d’ajuts d’aquesta administració. Segons el portaveu del PSC, es tracta d’un pressupost continuista, que manté els projectes en marxa i els que cobreixen les necessitats de la gent.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va retreure que la majoria de partides del pressupost baixin, excepte la de personal, i que es justifiqui la complexitat d’elaboració per les despeses energètica i de carburants sense haver previst cap projecte per pal·liar-ho. Martínez també va dir que la partida d’inversions és massa justa i que, en relació a la xarxa d’aigua, la partida no reflecteix cap solució a la problemàtica. També va comentar que no hi havia cap partida per a la conservació del patrimoni. El portaveu d’ERC va dir que hi ha pocs diners per a projectes interessants i que s’han anat acumulant diners d’altres pressupostos per deixar-los anar a pocs mesos de les eleccions. Iban Martínez va concloure que el pressupost 2023 no reflecteix i no resol les necessitats reals del municipi.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va contestar que tots som conscients de la necessitat de millora de la xarxa d’aigua i que es continua amb aquesta aposta, però que cal una inversió enorme que fa necessari buscar inversió a fora perquè és complicat dur-ho a terme només amb pressupost municipal; per això, Sánchez va dir que s’ha buscat solució en administracions superiors. En relació a la partida de Serveis Socials, el portaveu del PSC va explicar que estava vinculada a un programa de la Generalitat que encara no s’ha signat sobre les línies de finançament i que, per això, de moment la partida és la mateixa que l’any anterior. En relació al tema energètic, Sánchez va comentar que la partida s’ha multiplicat per tres, un increment inferior al d’altres Ajuntaments precisament perquè s’han fet esforços previs com renovar cotxes, posar Leds, millora energètica d’edificis i plaques solars. En relació al patrimoni, el portaveu del PSC va explicar que la inversió per a la conservació de la masia de Can Montcau aniria a carrer d’un tercer i que les obres de l’antic safareig començaven en breu.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va comentar que era un pressupost auster i que el normal hauria estat anar gastant, any a any, segons les necessitats de la població, i no posar-se a gastar en un any preelectoral. Polo va parlar de la partida de Cultura, amb un 80% per festes i un 20% per actes culturals; de la partida de Serveis Socials, que li semblava una vergonya la retallada i que desitjaria que no s’hagués de repetir el sistema de modificacions; de la partida d’Esports, que li semblava que interessava més subvencionar que fer gestió pública i que no s’hauria de privatitzar l’esport; de les inversions, on diu que baixa la partida de reasfaltatges i els diners per a la xarxa d’aigua són insuficients i cal anar a picar més portes; i de la partida de residus, on creu que la renovació de contenidors hipoteca un possible canvi en la gestió. El portaveu d’En Comú Podem va anomenar temes que trobava a faltar en el pressupost: inversió per a l’elaboració d’un cens d’amiant de les instal·lacions públiques, inversions per al Pla d’Habitatge i diners per a l’equipament de Can Malé i els plans que en depenen com el Pla Turístic Municipal. Antonio Polo va concloure que es tractava d’un pressupost a la baixa, amb un enfoc antisocial, sense inversió ni possibilitat de tenir-la, perquè el romanent s’ha gastat darrerament “com si no hi hagués demà”.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va contestar que el canvi de contenidors està pensat per a tot tipus de polítiques de recollida de residus; que està bé tenir un marge, però que els diners estan per gastar i el que toca, toca; i que subvencionar les entitats esportives no té res a veure amb la privatització de l’esport ja que darrera hi ha persones altruistes i, a més, s’ha dut a terme la socialització de l’esport base.

En relació a l’esport, Antonio Polo va matisar que les entitats esportives tenen finalitat competitiva i que es podria tenir, en paral·lel, una Escola esportiva municipal, amb finalitat educativa.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que, si bé els costos de la millora de la xarxa d’aigua no són assumibles només pel poble i s’ha aconseguit l’ajuda Next Generation, tots aquests diners encara queden curts per millorar tota la xarxa i se n’han de demanar més. Vera va dir que no pots ser que al segle XXI hi hagi gent que es quedi hores sense aigua. En general, el portaveu de Ciutadans va dir que les inversions no s’adapten al que ells voldrien i que el pressupost 2023 no reflecteix la política que vol el seu partit.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que el pressupost havia baixat, que la davallada de les subvencions de fora es veia reflectida en les despeses i que era un pressupost marcat per l’augment de la despesa energètica i dels sous, però que hi havia coses que no els agradaven com la baixada de les partides d’activitats juvenils i educatives, i de Serveis Socials. Manel Busquets també va dir que els preocupaven les inversions, que la xarxa d’aigua no s’aguanta per enlloc, que l’equip de govern s’està acostumant a fer modificacions pressupostàries al llarg de l’any i que elabora el pressupost sobre la marxa, sense una planificació ni directives clares. El portaveu de Junts va fer esment a la desaparició del romanent i va comentar que s’havia tingut l’ocasió de fer coses importants i no s’han fet o no on s’haurien de fer com les plaques solars o la caldera de biomassa. També va retreure la utilització que ha fet la regidoria d’Esports de la socialització de l’esport base. El portaveu de Junts va concloure que no s’havien fet bé les inversions, que s’havia gastat el romanent en coses que no tocaven, que no es podia esperar que la Generalitat i la Diputació “ens solucionessin la papereta” i que calia marcar prioritats, com la xarxa d’aigua, que era més important. Manel Busquets va dir que amb aquest pressupost tenia la sensació que s’havia acabat el cicle electoral i que pel seu partit els números no reflectien la situació actual.

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA

CIUTADANS: EN CONTRA

JUNTS: EN CONTRA

3.- Aprovació inicial del Reglament regulador del protocol, honors, distincions i premis de Lliçà d’Amunt.

El Ple va aprovar inicialment el Reglament regulador del protocol, els honors, les distincions i els premis de Lliçà d’Amunt, un reglament que estableix les normes de protocol que han de regir la Corporació Municipal i els seus membres en el desenvolupament de la seva funció i que regula tot el que fa referència a la concessió de premis, nomenaments honorífics i títol pòstums.

El regidor del PSC David Morales va comentar que l’objectiu d’aquest reglament era solucionar un error històric a l’hora d’atorgar premis. Morales va explicar que el reglament constava de dues parts, una que recollia la normativa superior i del ROM en relació al protocol i una altra que regulava els premis que atorga l’Ajuntament (medalla d’honor, fill predilecte, premis Licius, premis esportius, etc.). El regidor va dir que s’havia creat una comissió política per proposar i decidir aquests premis, que tenia la mateixa representació que el Ple.

L’Alcalde va afegir que el reglament s’havia treballat amb tots els grups polítics.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va dir que s’havien incorporat al reglament tots els suggeriments proposats pel seu partit. En relació a la part de protocol i de com s’ha d’actuar en els actes oficials, Martínez va dir que es podria haver anat un pas més enllà i regular la publicació de tots els partits en els mitjans de comunicació. I, en relació als premis, el portaveu d’ERC va comentar que no els agradava que ningú assumís la responsabilitat de no haver-ho fet bé i que no podien donar per bona una cosa que tenen pendent de consultes jurídiques.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va explicar que el reglament no havia recollit la proposta del seu grup en relació a que els premis honorífics es donin amb un mínim de consens, amb una majoria qualificada, tenint en compte que els atorga la institució i no l’equip de govern.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va contestar que s’havia seguit l’exemple d’altres reglaments i que una majoria qualificada podria portar al bloqueig.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va agrair el debat entre tots els grups per a l’elaboració del reglament, va dir entendre el sentit de demanar el consens, però també la necessitat de ser pragmàtics.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, va dir que entenia que hi havia una jerarquia, però que els caps de llista dels altres partits quedaven en una posició dèbil a l’hora de lliurar els premis de la institució, que donava l’Alcalde.

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA

CIUTADANS: ABSTENCIÓ

JUNTS: EN CONTRA

Sessió del Ple extraordinari de 21 de desembre
Sessió del Ple extraordinari de 21 de desembre

Vídeos

Ple Municipal extraordinari del 21 de desembre de 2022

Et pot interessar