Rehabilitació de l'antic safareig públic del Parc del Tenes

Última revisió 27-01-2023 15:00
23/01/2023

"El Rentador" forma part del patrimoni del poble, que es vol preservar

La setmana passada es van iniciar les obres de restauració de l’antic safareig del riu Tenes i l’adequació de l’accés.

El safareig està situat a l’interior del Parc del Tenes, molt pròxim a l’accés principal del parc situat a l’avinguda dels Països Catalans, concretament junt a la baixada que porta des de l’accés al parc fins a la llera dreta del riu Tenes a peu.

Aquest safareig és conegut com “el Rentador”, un testimoni de la història del poble, on les dones anaven a rentar roba amb l’aigua del riu. L’últim arranjament del safareig va portar-se a terme l’any 1987. Actualment no té cap ús i es troba en un estat de deteriorament.

L’objectiu principal del projecte, redactat per l’arquitecte Josep Mª Campistron, és sanejar el vas de l’antic safareig amb el repicat i reposició del morter existent. Aquesta mateixa actuació de sanejament del morter dels paraments verticals es realitzarà en les boques de sortida de l’aigua.

També es vol protegir el canal d’aigua de l’arribada de tota la matèria vegetal que cau pel talús adjacent (fulles, herbes, pedres, terra...). Per això, es farà una barrera de contenció per tal que al peu de talús només hi pugui arribar l’aigua neta de la pluja.

A més, per tal de donar major protagonisme a la canal que porta l’aigua fins al rentador, s’enderrocarà la solera de formigó que cobreix aquesta canal des de la boca d’on surt l’aigua fins a l’arribada del vas del safareig i es cobrirà de nou deixant unes separacions que permetin seguir visualment el recorregut de l’aigua.

Per altra banda, es netejarà i desbrossarà l’entorn més immediat dels safareig i se li donarà un perfilat pla per crear una explanada o era.

Es procedirà també al tancat perimetral, tant del límit amb el riu Tenes com del vas del safareig, per millorar la seguretat enfront a caigudes en aquests espais on hi ha un desnivell. La tanca s’integrarà perfectament en el seu entorn per tal de no desvirtualitzar l’espai.

S’instal·laran 3 panells informatius on s’hi ubicaran plafons amb informació cultural sobre aquest espai.

Per últim, es millorarà l’accés fins al safareig des de l’entrada principal del Parc del Tenes. Actualment l’accés fins al safareig es realitza per un corriol desdibuixat entre la vegetació amb una pendent pronunciada. Es crearà un tram de rampa-escala que millori les condicions del vianant fins arribar al safareig.

El primer procediment per a l’adjudicació de l’obra es va declarar desert per manca de presentació d’ofertes i, finalment, es va fer una adjudicació per procediment negociat sense publicitat a l’empresa Obres i Paviments Llovet per import de 69.420,11 euros, IVA exclòs.

Vídeos

Ple municipal ordinari de 26 de gener de 2023