Competències i serveis de l'Ajuntament

COMPETÈNCIES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT DE CONFORMITAT A LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, DE BASES DE RÈGIM LOCAL

Article 2

 1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
 2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries:
  • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
  • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
  • Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
  • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
  • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
  • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
  • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
  • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
  • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
  • Protecció de la salubritat pública.
  • Cementiris i activitats funeràries.
  • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.Promoció de la cultura i equipaments culturals.
  • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
  • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Article 26

 1. Els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:
  • En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
  • En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

 

 

 

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2018 12:01