Crònica de Ple municipal de 28 de gener

Última revisió 31-01-2022 16:37
03/02/2021

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

Es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos del 14 de novembre al 31 de desembre de 2020, que van del número 859 al 1026.

2.- Donar compte de la xifra de població a 1 de gener de 2020.

Es va donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2020 que és de 15.469 habitants.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va donar algunes dades més de població: l’any 2019 van haver-hi més defuncions que naixements, una dada que indica que la població es va envellint. El centre urbà és on va morir més gent, una zona que concentra més gent gran. En canvi, Ca l’Artigues és on van néixer més persones, un barri amb població jove. Durant aquell any també hi va haver 1.126 altes al Padró d’Habitants i 913 baixes, amb un diferencial de 213 persones. Una xifra que s’allunya molt del període de 1990 a 2008, on el diferencial era d’entre 500 i 600 persones. Els barris més poblats són, per aquest ordre, el centre urbà, Ca l’Artigues, Can Salgot, Can Rovira i Ca l’Esteper; la resta de barris estan per sota dels 1.000 habitants. L’edat mitjana dels lliçanencs i lliçanenques ha anat creixent amb els anys i ara se situa en els 41.

ERC va indicar que, tot i que el creixement de la població és menor que anys enrere, Lliçà d’Amunt continua creixent i cal mantenir els serveis. També va manifestar estranyesa pel fet que, malgrat els avenços tecnològics, es continuï donant compte de les xifres de població d’un any abans i no es puguin donar xifres més recents.

En Comú Podem va posar atenció en el fet que Lliçà d’Amunt té una població inquieta, amb un munt de baixes i altes cada any.

Ciutadans va manifestar el seu temor per les xifres de l’any vinent.

Junts va posar èmfasi en el fet que, tot i que la població majoritària és masculina, hi ha una xifra més alta de dones nouvingudes, que ens va acostant a la paritat. També el va sorprendre que no es poguessin donar xifres més actuals.

3.- Aprovació de la pròrroga del conveni amb el Servei Català de Trànsit.

L’Ajuntament té subscrit amb el Servei Català de Trànsit un conveni de col·laboració per tal que els membres del cos de Mossos d’Esquadra puguin exercir la facultat de denúncia i sanció de les infraccions que en matèria de trànsit puguin observar en les vies urbanes del nostre municipi. Aquesta potestat s’entén d’interès per tal que no puguin quedar impunes les infraccions que no siguin directament observades per la policia local. El Ple va aprovar la renovació del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.

L’Alcalde va explicar que fa anys que l’Ajuntament té subscrit aquest conveni de col·laboració amb els Mossos, com molts altres municipis, perquè aquest cos de seguretat també pugui posar multes en les zones urbanes del nostre poble; tot i que, en aquest cas, són ells qui les ingressen.

ERC va dir que sempre és positiva la col·laboració entre administracions.

En Comú Podem va manifestar que era lògic que els Mossos poguessin actuar al nostre municipi.

Ciutadans va comentar que es posen multes a qui ho fa malament i, per tant, amb aquestes competències als Mossos la vigilància és millor.

Junts va dir que una infracció s’ha de penalitzar i si sumem és millor.

UNANIMITAT

4.- Aprovació inicial de la modificació del POUM a l’àmbit de Ca la Miquela.

El Ple va aprovar inicialment la Modificació puntual del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lliçà d’Amunt, en l’àmbit de Ca la Miquela, actualment qualificat amb la clau 10 de verd privat. L’objecte d’aquesta modificació és habilitar la prolongació de l’actual Camí del Turó que connecta el nucli urbà amb els barris de la part oest del municipi fins al Carrer de la Metal·lúrgia, que és l’inici de l’actual “variant” est de Lliçà d’Amunt que enllaça amb l’Avinguda dels Països Catalans fins a la Carretera BV-1432 que dirigeix cap a Granollers. A més, es permetrà la cessió de la Masia catalogada de Ca la Miquela com a nou Equipament Municipal, on es preveu implantar un ús públic relacionat amb la promoció de l’activitat del polígon Molí d’en Fonolleda.

La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va remarcar la importància del projecte: la creació d’un nou vial que faci realitat la ronda de connexió dels barris amb el centre i que redueixi el trànsit de vehicles davant les escoles i el pavelló. Una aposta forta i valenta a favor de la mobilitat del centre, va dir. També va explicar que primer s’havia fet un conveni amb el propietari, que havia estat positiu per ambdues parts; i ara calia fer l’aprovació inicial de la modificació del planejament per poder tirar endavant el projecte.

ERC va justificar el seu vot en contra dient que creien que tal i com s’havia fet no era just per a tots els propietaris, que la gratuïtat de la masia no era veritat i que els costos d’urbanització no encaixaven.

En Comú Podem va dir que, tot i que veien amb bons ulls el projecte, hi havia coses que no els agradaven, com que la mercantil sempre sortís beneficiada, i va dir que l’Ajuntament en podria sortir més beneficiat.

Ciutadans va comentar que era una aprovació inicial i que ells miraven en positiu el projecte, que consideraven d’interès general i amb el qual també es guanyava un equipament.

Junts va dir que se sentien seu el projecte, que també portaven en el programa, ja que veien de necessitat fer una ronda per anar en direcció a la C-17 sense passar per les escoles i el pavelló. També va dir que estava recollit en l’EMUS.

PSC: A FAVOR

ERC: EN CONTRA

EN COMÚ PODEM: EN CONTRA

CIUTADANS: A FAVOR

JUNTS: A FAVOR

5.- Aprovació inicial de contribucions especials al carrer Major. 

El Ple va aprovar provisionalment la imposició de Contribucions Especials per a les obres que queden per fer al carrer Major.

L’Alcalde va explicar que la proporció de les contribucions era, com sempre, de 90 i 10. També va explicar que hi havia un acord previ signat amb un propietari de la zona per assumir ell la passera, la qual no es repercutia en les contribucions especials.

ERC va comentar que s’havia de fer l’obra i que la passera donaria més seguretat per anar a les escoles i al pavelló. També va dir que la proporció de les contribucions era la de sempre.

Ciutadans va dir que considerava que el projecte estava ben explicat i repartit.

Junts va comentar que l’obra permet la prolongació del carrer Major i que la quantitat que han d’assumir els veïns no és desorbitada.  

UNANIMITAT

6.- Aprovació provisional de la modificació del POUM en relació a la qualificació urbanística entorn a Can Genàs, Can Caponet i Can Julià.

El Ple va aprovar provisionalment la modificació puntual del vigent Pla general pel que fa a la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can Genàs i Can Julià amb introducció de les modificacions assenyalades a l’informe de l’arquitecte municipal.

La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar que es tractava d’una errada en el planejament que calia arreglar per qualificar l’àmbit de l’entorn de les tres masies de clau 22A i incorporar-hi vegetació.

UNANIMITAT

7.- Aprovació de la modificació de les bases de les ajudes per llibres.

El Ple va aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores d’ajudes de l’Ajuntament per a l’adquisició de llibres de text, fungibles i llicències digitals dins del Programa per fomentar la igualtat de l’accés a l’educació, atès l’interès d’ampliar les ajudes als cursos inclosos fins a 2on d´ESO.

El regidor d’Educació, Fran Sánchez, va explicar que el projecte d’ajudes volia continuar fins a 2n d’ESO i va agrair la implicació de les escoles que s’han fet càrrec de la socialització de llibres en els cursos on, en la primera fase, no havien arribat els ajuts. També va dir que, en la propera tongada, els ajuts ja arribarien fins a 3r i 4t d’ESO.

ERC va dir que els hagués agradat que els cursos que s’incorporaven ara s’haguessin incorporat en la primera fase. Hi va fer notar que la darrera fase coincidiria amb la campanya electoral per a les properes eleccions municipals.

En Comú Podem va dir estar d’acord amb el projecte i que se segueixi avançant incorporant quatre cursos més.

Ciutadans també va comentar que era un bon projecte, però que es podia haver estirat més la corda i haver fet arribar els ajuts fins a 2n d’ESO l’any passat.

Junts va estar d’acord a fomentar i ajudar per un ensenyament més igualitari, i també va retreure la coincidència del final del projecte amb les eleccions municipals.

UNANIMITAT

8.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa de terrasses.

El Ple va aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries del cararer i ambulants, incorporant una disposició transitòria en relació a la Tarifa 13.- Llicència per l’ocupació de la via pública amb la instal·lació de taules, cadires, gènere propi del comerç, en l’àmbit de la restauració, que queda suspesa pel període comprès entre l’1 de gener de 2021 el 31 de desembre de 2021. L’objectiu és la necessitat de minimitzar els efectes de crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19, tenint en compte la situació d’incertesa que està afectant el sector de l’hostaleria i la restauració que ha vist restringida dràsticament la seva activitat.

El regidor de Promoció econòmica, Marc Palet, va explicar que s’havia decidit anul·lar la taxa de terrasses per aquest any per ajudar els restauradors que pateixen els afectes de la Covid-19. L’Alcalde va dir que era la continuïtat de les subvencions donades l’any passat.

ERC va manifestar que l’administració ha de donar suport i elaborar eines per ajudar la gent del municipi que viuen una situació complicada a causa de la crisi sanitària, i va dir que aquest era l’objectiu de la creació de l’Oficina Covid, que estudiarà d’a prop casos com aquest i tirarà endavant més mesures d’ajuda.

En Comú Podem va explicar que aquesta era una de les moltes mesures que es volien tirar endavant fer per ajudar els lliçanencs a través de l’Oficina Covid.

Ciutadans va comentar que aquesta ajuda als restauradors s’havia parlat entre tots els grups polítics i que es va fer primer amb subvencions i ara amb aquesta eliminació de taxa.

Junts també va explicar que era un objectiu de tots els grups i va desitjar que el 2022 ja no fos necessari.

UNANIMITAT

9.- Afers urgents.

No n’hi havia.

11.- Mocions.

No n’hi havia.

12.- Precs i Preguntes.

No n’hi havia.

Ple municipal de 28 de gener de 2021 (telemàtic)
Ple municipal de 28 de gener de 2021 (telemàtic)

Vídeos

Ple municipal ordinari 28 de gener de 2021

Et pot interessar