Matrimoni civil

Si trieu el matrimoni civil haureu de tramitar un expedient previ a la celebració del matrimoni.

Què és l'expedient?

És el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en l'expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi Civil per contraure matrimoni.

On es tramita?

Els tràmits per al matrimoni civil s'han d'iniciar sempre al Registre Civil del municipi on estiguin domiciliats o tinguin la residència habitual un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran escollir la que més els convingui.

Quina és la documentació necessària?

En cas que inicieu el procés de tramitació heu d'aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud de matrimoni (facilitada pel Registre Civil).
 • Fotocòpia dels dos DNI, o si escau, del passaport o la targeta de residència, i llibre de família en cas tenir fills comuns.
 • Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats, amb data d'emissió inferior a 6 mesos.
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament amb data d'emissió inferior a tres mesos.

Documentació específica:

 • En el cas de ser persones vídues, heu d'aportar el certificat del vostre matrimoni anterior i certificat de defunció del cònjuge.
 • En el cas de les persones divorciades o de matrimonis anul·lats, heu d'aportar el certificat literal del matrimoni anterior, on hi constarà la inscripció marginal de divorci o anul·lació.
 • En el cas dels menors d'entre 14 i 16 anys heu d'obtenir prèviament la dispensa de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil. Els menors d'entre 16 i 18 anys heu d'obtenir l'emancipació per concessió dels vostres pares o dels que n'ostentin la vostra pàtria potestat. Un cop emancipats, heu d'aportar certificació literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.
 • En el cas dels estrangers heu d'aportar un certificat del vostre consolat o ambaixada acreditant la vostra inscripció i el vostre estat civil. Us heu d'informar al vostre consolat o ambaixada corresponent si, a més, heu de presentar un certificat de capacitat matrimonial. Tots els documents estrangers els haureu de presentar degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

Com demanar els certificats de Registre Civil necessaris?

 • Podeu demanar-los de forma parcialment telemàtica i us enviaran el certificat per correu ordinari a través de: https://sede.mjusticia.gob.es, a l'apartat de "Certificados" o bé adreçant-vos al Registre Civil del vostre domicili.

On s'ha de presentar la documentació necessària?

 • Presencialment a l'oficina del Registre Civil municipal, ho pot presentar qualsevol persona.
 • Un cop examinada la documentació presentada, el/la jutge/essa encarregat dicta providència per mitjà de la qual obre expedient matrimonial i assenyala dia i hora en què han de comparèixer els dos interessats. Cal portar els originals del DNI, passaport o targeta de residència, i anar acompanyats per dos testimonis majors d'edat que els conegui (poden ser familiars).
 • Els testimonis hauran de testificar sobre la veracitat dels extrems continguts en l'escrit de la sol·licitud.

Conclusió de l'expedient

 • El jutge encarregat del Registre Civil és qui dicta la resolució de l'expedient. Si finalment aquest resulta aprovat i complet, queda autoritzada la celebració del matrimoni i es fixa la data per a la celebració del casament. Aquell dia hauran de comparèixer els futurs cònjuges amb dos testimonis, que podran o no ser de família, i demés familiars que vulguin assistir a l'acte.
 • Si és el cas, l'expedient matrimonial i la relació de dades de tots dos cònjuges s'envia directament a l'autoritat davant de la qual tindrà lloc la cerimònia o bé es pot recollir presencialment al Registre Civil el dia que us indiquin.
 • Aquest expedient té una validesa d'un any a comptar a partir de la data d'aprovació del mateix.

 

Canals de tramitació

Cal demanar cita prèvia.PresencialmentRegistre Civilc. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta08186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-05-2023 11:40