Pressupost municipal

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2024 és un pressupost amb 22.378.156,57€ d’ingressos i el mateix número de despeses. Segons l’equip de govern, es tracta d’un pressupost sòlid, amb visió estratègica, que garanteix progrés per Lliçà d’Amunt.

En relació als ingressos:

Pressupost d'ingressos 2024

 • Impostos directes (Capítol I): Es preveu un increment del 5,7% respecte als crèdits definitius de 2023. L’increment prové de l’augment dels tipus impositius de l'IBI acordat a les ordenances municipals. Pel que fa a l’impost de plusvàlues s’augmenta en 50.000€, d’acord amb les liquidacions dels darrers anys.
 • Impostos indirectes (Capítol II): L'impost de construccions augmenta un 10% d’acord amb l’increment en el número de llicències d’obres majors que es va produint en els darrers anys.
 • Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials (Capítol III): Pel que fa al capítol 3, es contempla un augment del 18,9% que prové fonamentalment per l’augment de la taxa pel servei de recollida d’escombraries acordada a les ordenances municipals. A més hi ha un increment significatiu de la previsió d’ingressos per llicències urbanístiques i per multes, que respon a un augment tendencial en la recaptació durant els darrers anys.
 • Subvencions i transferències corrents (Capítol IV): En el capítol 4 (transferències corrents) es preveu un augment del 6,4%. Aquesta xifra es dona principalment per l’augment en la participació de tributs de l’Estat (un 20%) atès l’increment dels ingressos que recapta l’estat i d’acord amb la previsió comunicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a la Comissió Nacional d’Administració Local d’11 de desembre de 2023. Aquest increment compensa en part el notable decrement en les subvencions d’altres entitats habitual dels primers anys dels mandats locals, en els que encara no s’han aprovat les línies de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, principal ens subvencionador.
 • Ingressos patrimonials (Capítol V): Els ingressos patrimonials es mantenen.
 • Alienació d’inversions reals (Capítol VI): No es preveu cap venda de patrimoni.
 • Transferències de capital (Capítol VII): El capítol 7 disminueix un 73,7% respecte als crèdits definitius de 2023. Aquesta disminució també és habitual dels primers anys dels mandats locals, en els que encara no s’han aprovat les línies de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, principal ens subvencionador. Sí que s’ha de tenir en compte que s’han sol·licitat diferents subvencions als fons next generation i que s’està a l’espera de la seva resolució, pel que es preveu un augment considerable d’aquest capítol.
 • Actius financers (Capítol VIII): No es preveu.
 • Passius financers (Capítol IX): Per últim, s’ha previst demanar un préstec per import d’1.834.752,60 euros per finançar les inversions i transferències de capital no subvencionades del pressupost municipal. L’any 2024, en principi, tornaran les regles fiscals, però no s’ha previst encara cap limitació per l’augment de la despesa i sí que es preveu que l’endeutament estigui sotmès a les limitacions actuals (110% dels recursos ordinaris). Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost 2023 es procedeixi o bé a la amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part de l’import que es preveu demanar, tal i com s’ha fet a 2023.

En relació a les despeses:

Pressupost de despeses 2024

 • Despeses de personal (Capítol I): Quant al capítol 1, es produeix un augment del 2,6% respecte als crèdits definitius del pressupost 2023. La previsió de retribucions preveuen un augment del 2’5%, atenent a l’acord del govern central amb els representants dels treballadors i que previsiblement es recolliran en la futura llei de pressupostos de l’Estat. Per altra banda hi ha variacions que responen a canvis dins de l’organigrama municipal i que es troben explicats de manera detallada a la memòria de personal.
 • Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II): El capítol 2 es redueix un 3,2% respecte als crèdits definitius. Aquesta reducció es deu fonamentalment a la normalització dels preus de l’energia elèctrica. Per altra banda s’ha ajustat algunes partides i s’han augmentat altres com el manteniment de les zones verdes, que serà objecte de nova licitació i que incorpora ja el manteniment de Can Moncau.
 • Despeses financeres (Capítol III) i Passius financers (Capítol IX): Pel que fa als interessos i despeses financeres, aquestes últimes s’augmenten considerablement atès que, com a conseqüència del fort augment de l’IPC, els governs mundials han incrementat els tipus d’interès, el que ha suposat un augment de l’euribor (principal referència dels nostres préstecs). Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2024, que augmenta en 250.000€ respecte a la de 2023, derivat de la nova operació ja formalitzada.
 • Subvencions i transferències corrents (Capítol IV): Les transferències corrents augmenten un 9,1% respecte al pressupost definitiu de 2023. Aquest augment es deu bàsicament a l’augment en les subvencions normatives d’esport per la socialització, les subvencions nominatives de cultura per a l’Avaiam i l’augment per a fer front als ajuts socials.
 • Inversions reals (Capítol VI): Les inversions disminueixen respecte al pressupost definitiu de 2023 un 68,3% donat que l’any 2023 va ser un any excepcional en inversions. Es realitzen inversions necessàries pel diferents serveis que presta l’Ajuntament als nostres ciutadans. Aquest capítol augmentarà en cas de resultar beneficiari de fons europeus.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Pel que fa al capítol 7, augmenta en un 268,1% que es correspon amb la part que ha d’assumir l’Ajuntament de les obres de la BV1602 executades per la Diputació de Barcelona.
 • Actius financers (Capítol VIII): No està previst destinar cap partida pressupostària.

 


Empresa Municipal d'Obres (EMO)

La Junta General de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO), reunida el passat 30 de novembre de 2023, va decidir, entre altres punts, procedir a la dissolució de l’EMO, l’activitat de la qual havia quedat reduïda als lloguers de locals i habitatges socials, i la gestió de la concessió del Mercat Municipal de Ca l’Artigues. Seguidament, el passat 21 de desembre de 2023, la Junta General de l’EMO va aprovar els comptes i la rendició del balanç de 2023 de l’empresa, i el balanç final, l’informe complet de liquidació i el projecte de consolidació de béns de l’EMO a l’Ajuntament. D’aquesta manera, els contractes existents passaran en les mateixes condicions a l’Ajuntament, soci únic de l’empresa, i tot l’actiu i passiu també passarà a formar part de l’Ajuntament.

Segons el balanç final de liquidació, l’import de l’actiu romanent disponible per a repartir entre l’accionista de la societat, és a dir l’Ajuntament, és de 3.330.610,79 euros.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2024 18:01