Pressupost municipal 2019

Última revisió 08-02-2019 13:26
05/02/2019

El Ple ordinari del passat 31 de gener va aprovar definitivament el Pressupost general municipal per a l’exercici 2019 amb els vots a favor de l’equip de govern i el PP, i els vots en contra d’ERC i el regidor no adscrit. El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2019 és un pressupost elaborat sense dèficit inicial, amb 17.299.173,99€ d’ingressos i el mateix import de despeses.

En el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2019 destaquen els següents aspectes:

EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:

Capítol I (Impostos directes)
Es consoliden els ingressos per IBI i IAE provinents de les noves edificacions a Can Montcau, que suposen aproximadament uns 200.000€. Per altra banda, també augmenten els ingressos per impost per increment dels terrenys de naturalesa urbana, ja que els darrers anys han posat de manifest que es pot incrementar aquesta partida sense trencar la necessària prudència.

Capítol II (Impostos indirectes)
L’impost de construccions s’ajusta al nivell d’execució ordinària dels darrers anys.

Capítol III (Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials)
En el capítol 3 es disminueix l’import de llicències urbanístiques, per les mateixes raons ja exposades a l’ICIO. Per altra banda, s’ha previst un ingrés de 200.000€ pel pagament de la nova línia de transport urbà a Can Montcau, que ha d’anar a càrrec del  promotor.

Capítol IV (Subvencions i transferències corrents)
El capítol 4 disminueix lleugerament ja que tot i que la participació en tributs de l’Estat augmenta en 100.000€, la disminució en les subvencions atorgades per part de la Generalitat i la Diputació de Barcelona redueix el total del capítol.

Capítol V (Ingressos patrimonials)
Es manté igual que l’any 2018.

Capítol VI (Alienació d’inversions reals)
No es preveu cap venda de patrimoni.

Capítols VII (Subvencions i transferències de capital)
Augmenta en 36.000€ que es deu fonamentalment a que l’import de subvencions provinent de la Diputació de Barcelona és superior a 2019 que a 2018.

Capítol IX (Passius financers)
S’ha previst demanar major import del que s’amortitza per tal de poder mantenir el nivell d’inversions i atenent a que el nivell d’endeutament és només del 35,23% dels ingressos ordinaris. Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost 2018, es procedeixi o bé a la amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part de l’import que es preveu demanar.

EN RELACIÓ A LES DESPESES:

Capítol I (Despeses de personal)
Quant al capítol 1, es produeix un augment de més de 600.000€. Aquest es deu fonamentalment a la incorporació de l’1,75% d’augment que s’ha produït enguany més el 2,5% previst per al 2019. A això s’ha d’afegir que s’han contractat professores noves per a l’escola bressol com a conseqüència de l’augment del número d’alumnes. Per últim, s’ha afegit un import destinat a la regularització de triennis que s’ha dut a terme aquest any així com a la possible aplicació de la Relació de llocs de treball que s’està elaborant.

Capítol II (Despeses en béns i serveis corrents)
S’augmenta el capítol 2. Aquest augment respon sobretot a un augment a la partida de transport urbà, que contempla una nova línia. També augmenta en 91.000€ per al manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis, que es fa cada dos anys.

Capítol III (Despeses financeres) i Capítol IX (Passius financers)
Pel que fa als interessos disminueixen lleugerament, ja que els darrers anys s’ha avançat l’amortització dels préstecs amb tipus d’interessos més alts, pel que la majoria dels vigents són a tipus dinteres 0 o bé molt baix. Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2018. No obstant, es preveu amortització avançada de préstecs, un cop liquidat el pressupost de 2018, continuant amb la política de reducció del deute.

Capítol IV (Subvencions i transferències corrents)
Les transferències corrents han augmentat en 81.850€. Aquest augment es deu fonamentalment a l’augment de l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, com a conseqüència dels nous serveis que presta la mateixa així com petits ajustos.

Capítol VI (Inversions reals)
Les inversions es redueixen considerablement, ja que s’han d’incorporar moltes inversions ja iniciades a 2018 i que s’executaran a 2019. S’ha de tenir en compte que estem limitats per la regla de despesa, que ens limita el nivell de despeses que podem realitzar. No obstant, si que es poden realitzar inversions financerament sostenibles. Aquestes no es poden preveure com a pressupost inicial, però sí a través de modificacions pressupostàries mitjançant incorporació de romanent, que es preveu derivi de la liquidació del pressupost de 2018, com pot ser el canvi de lluminàries de vapor de sodi per leds.

Capítol VII (Transferències de capital)
No s’ha pressupostat cap import, ja que no es preveu cap subvenció de capital.

Capítol VIII (Actius financers)
No està previst destinar-hi cap partida pressupostària.

Capítol IX (Passius financers)
Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2019. No obstant, es preveu amortització avançada de préstecs, un cop liquidat el pressupost de 2018, continuant amb la política de reducció del deute.

EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES (EMO):

L’Empresa Municipal d’Obres (EMO) manté la seva activitat, en gestionar el manteniment del polígon de Can Montcau i rebre els ingressos de la Junta de Compensació del polígon. A això s’ha d’afegir els lloguers de locals i habitatges socials. Durant el 2019
es preveu reforçar la seva activitat com a prestadora de serveis mitjançant encàrrecs i encomanes de gestió per part de l’Ajuntament, especialment en matèria de jardineria.

Calculadora
Calculadora