S'amplia el termini per a la sol·licitud dels ajuts per a microempreses, comerços i autònoms de Llicà d'Amunt afectats per la crisi sanitària de la COVID-19

Última revisió 07-05-2021 13:39
07/05/2021

Per problemes amb la plataforma de tramitació electrònica, s'ha decidit ampliar el termini de sol·licitud de les subvencions per al teixit productiu afectat econòmicament per la crisi sanitària de la COVID-19, fins el dilluns 24 de maig.

Podran concórrer a aquestes ajudes aquells autònoms i micro o mitjanes empreses que tinguin una superfície total habilitada inferior a 400 m², amb un màxim de 10 treballadors o ingressos nets inferiors a un 1.000.000€/any, i que hagin tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50% durant l’últim semestre de l’any 2020 en comparació amb els mateixos mesos de l’any 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al Règim Especial de Treballadors Autònoms inferior a un any, la comparació es farà entre la facturació mitjana dels mesos en estat d’alarma i la mitjana de la facturació mensual de la resta de mesos des de l’alta en el citat règim.

A banda d’aquests requisits específics, també caldrà complir les obligacions tributàries, no haver estat sancionat en resolució ferma per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral i formar part de la plataforma LLAC, entre altres requisits generals indicats a les bases.

La quantia de la subvenció varia en funció dels següents supòsits:

  1. Si s’han tingut pèrdues econòmiques d’almenys un 50%: 400€ per persona i/o activitat.
  2. Si la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació s’ha vist reduïda en un 75% o més en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior: 500€.
  3. Si es poden acreditar pèrdues econòmiques d’almenys un 50% i el sol·licitant assumeix el cost de lloguer del local o espai destinat a l’activitat econòmica: el 50% d’un lloguer fins un màxim de 500€ per persona i/o activitat.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre municipal d’entrada, de forma telemàtica, a través del tràmit d'instància genèrica del web municipal, adjuntant la documentació indicada a la convocatòria. De manera excepcional, si alguna petita empresa o persona autònoma no disposa de les eines per fer-ho, podrà demanar cita prèvia a l’Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) per fer el tràmit presencialment.

 

Zona comercial
Zona comercial

Et pot interessar