Inscripció de naixements

La inscripció de naixement és el seient registral, estès per l'encarregat del Registre Civil, que dóna fe del fet del naixement, de la data, hora i lloc en què van tenir lloc, identitat, sexe i, si escau, de la filiació de l'inscrit. El naixement produeix efectes civils des que té lloc, però perquè es reconeguin plenament cal inscriure'l al Registre Civil.

Els pares poden triar a on volen que consti la inscripció del naixement del seu nadó, es pot inscriure per naixement de la criatura al Registre Civil de naixement o bé optar per la inscripció del naixement a la localitat de domicili comú dels pares, diferent del lloc on s'hagi produït el naixement, la sol·licitud es formula per compareixença dels progenitors de comú acord, i dins del termini per practicar la inscripció del naixement o part (moment en què una persona té vida pròpia i independent fora de l'úter matern). Cal que compareguin tots dos i que aportin la documentació següent:

  • Qüestionari per a la declaració del naixement (el donen a l'Hospital).
  • Certificat d'empadronament d'ambdós pares.
  • Certificat de la Clínica o Hospital que no s'ha promogut cap altra inscripció del nounat.
  • Butlletí estadístic del Part.
  • S'ha d'acreditar el domicili comú dels pares al lloc on es pretengui fer la inscripció. L'acreditació es farà per DNI o, si no n'hi ha, per certificat d'empadronament.
  • Els sol·licitants han de manifestar sota responsabilitat seva que no han promogut la inscripció al Registre Civil corresponent al lloc de naixement, i han de presentar, a més, una certificació acreditativa que tampoc no ho ha fet la direcció del centre hospitalari on hagi tingut lloc el naixement.
  • A més, caldrà fer constar expressament a la casella destinada a observacions que es considera a tots els efectes legals que el lloc de naixement de l'inscrit és el municipi on s'ha practicat l'assentament. Les certificacions en extracte només faran menció a aquest terme municipal.

Llegiu el full adjunt de Normes per a la inscripció per pares no casats o que faci menys de 6 mesos.

Actualment alguns Centres Sanitaris tenen personal administratiu que comunica el naixement telemàticament al Registre Civil, l'oficina del Registre Civil acaba la inscripció i envia als pares un certificat literal d'aquesta inscripció, que serveix per fer les primeres gestions, (en alguns casos hauran de passar tots dos pares per l'oficina del Registre Civil abans de poder acabar la inscripció). Més endavant han d'anar a l'oficina del Registre Civil amb el llibre de família per tal que omplin la part del fill/filla corresponent.

El termini per remetre la comunicació de naixement des del Centre Sanitari és de 72 hores des del naixement. Quan per qualsevol causa no s'hagi remès el document en el termini, els obligats a promoure la inscripció disposaran d'un termini de deu dies per declarar el naixement davant l'Oficina del Registre Civil. No obstant això, aquest termini podria arribar als 30 dies quan s'acrediti justa causa. Passat aquest termini, caldrà tramitar expedient d'inscripció de naixement fora de termini davant l'Encarregat del Registre Civil corresponent.

 

 

 

Canals de tramitació

PresencialmentRegistre Civilc. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta08186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-10-2018 12:41