Padró d'habitants: Volant de convivència actual

Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

NOTA: D’acord amb la Resolució de 30 de gener de 2015,  on es donen instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, l’Ajuntament només podrà entregar el certificat o el volant de convivència on hi constin totes les dades dels inscrits si té el consentiment de tots els majors d’edat inscrits en el full padronal. Pel contrari, en el certificat o volant de convivència només hi podran constar les dades del sol·licitant i el nombre de persones amb qui conviu.


  • La persona interessada

  • Qualsevol persona major d'edat inscrita en el mateix full, sempre que tots els majors d'edat inscrits hagin donat prèviament el seu consentiment a l'Ajuntament mitjançant la signatura del document d'autorització de representació.

  • Altra persona que acrediti actuar en representació de la interessada.La representació sempre s'ha d'acreditar, els majors d'edat que atorguin autorització per sol·licitar o recollir el certificat a nom seu, ho han de fer per escrit on es deixi constància de les seves dades i les de la persona que actua en el seu nom. És imprescindible que la persona que fa el tràmit s'identifiqui amb l'original del seu document d'identitat, i que aporti l'original o fotocòpia del document de la persona representada.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

És gratuït.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-12-2022 20:19