Presentació de Factures electròniques

A partir del 15 de gener de 2015 s'estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica per als proveïdors d'aquesta corporació, d'acord amb el que estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic.

 

Qui hi està obligat?

 • societats anònimes
 • societats de responsabilitat limitada
 • persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica sense nacionalitat espanyola
 • establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària
 • unions temporals d'empreses
 • agrupacions d'interès econòmic, agrupacions d'interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulació hipotecària o fons de garantia d'inversions.

 

Qui no hi està obligat?

Les persones físiques (empresaris i professionals), amb independència de la quantia de la factura, i les persones jurídiques (vegeu l'apartat anterior), quan l'import sigui inferior a 5.000 € (IVA inclòs).

 

A partir de quan és obligatori?

A partir del 15 de gener de 2015. A partir d'aquesta data no s'admetran factures en paper dels ens obligats a emetre factures electròniques.

 

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

Les factures electròniques només poden ser emeses en format facturae, d'acord amb la Llei 25/2013 i les seves disposicions de desenvolupament. Per a més informació, podeu consultar l'enllaç següent: http://www.facturae.gob.es.

 

Com es pot enviar una factura electrònica?

Quan disposeu del fitxer en format facturae (.xml) podeu fer arribar la factura a l'Ajuntament a través de l'e-FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

 

Com es poden generar factures electròniques?

Segons l'Ordre PRE/2971/2007, el format electrònic per emetre factures electròniques a l'Administració és facturae (.xml). Per generar les factures amb aquest format hi ha diversos mecanismes.

Manual per a les empreses: crear i enviar factures

 

Requeriments de les factures

Les factures han de tenir com a mínim el contingut establert a l'article 6 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel RD1619/2012, de 30 de novembre.

A més dels requeriments legals, n'hauran d'informar de forma obligatòria els codis dels òrgans competents per a la tramitació de la factura segons la codificació del directori DIR3: Oficina comptable, Unitat tramitadora i Òrgan gestor. En el cas de l'ajuntament, els tres codis (Oficina comptable, Unitat tramitadora i Òrgan gestor) coincideix en un únic codi: L01081075.

Els NIF de proveïdor i client hauran d'anar precedits del codi del país: ES.

Més informació sobre la creació i presentació de factures electròniques

Sistema de consulta de l'estat de tramitació de factures

Per a les factures electròniques, el servei e-FACT, emetrà un missatge de confirmació de la tramesa automàtic. Aquest missatge serà un comprovant de presentació, però no pas de l'entrada al Registre de Factures. La manca d'aquest missatge o l'emissió d'un missatge indicatiu d'error o deficiència en la transmissió, indica que la factura no ha estat tramesa al Registre de Factures i, per tant, no serà possible l'enregistrament.

Un cop registrades, es canviarà l'estat de les factures per aquell que els correspongui al servei e-FACT.

Una factura electrònica podrà trobar-se en qualsevol dels estats següents:

 • Tramesa: la factura s'ha enviat correctament.
 • Lliurada: la factura ha entrat en els sistemes de recepció informàtica de l'Ajuntament.
 • Registrada: la factura ha estat enregistrada al Registre de Factures. Aquest estat reflectirà la data, l'hora i el número de registre oficial d'entrada de la factura electrònica. El número de registre que s'indiqui en aquest estat és el número de registre oficial i tindrà el valor de rebut de presentació als efectes d'allò disposat a l'article 70.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. No obstant això, si aquesta data (la de la factura Registrada) es correspon amb un dia inhàbil d'acord amb el calendari oficial vigent, la factura electrònica s'entendrà enregistrada a primera hora del dia hàbil següent a l'efecte de còmput de terminis de pagament.
 • Conformada: la factura ha estat comptabilitzada per l'Ajuntament.
 • Pagada: ja s'ha cursat l'ordre de pagament de l'import de la factura.
 • Rebutjada: la factura no ha estat admesa, ja sigui per incompliment d'algun requisit formal o bé per manca de conformitat del centre gestor.

L'estat de les factures electròniques enviades es podrà consultar a la bústia de lliurament de factures.

Més informació

1. Manuals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica

2. Marc jurídic. Al portal Facturae podeu consultar la normativa de facturació electrònica

3. Consultes freqüents de facturació electrònica de l'Agència Tributària

 

Per Internet

Observacions
Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. La bústia de lliurament de facturació electrònica és un portal web de lliure accés que permet als proveïdors de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt el servei de tramesa de factures i documents annexos amb aquestes. El següent enllaç correspon a la presentació de la factura telemàticament:

Enllaç externhttps://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=101

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-10-2018 08:27