Pressupost 2021

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2021 és un pressupost amb superàvit inicial, amb 19.104.800€ d’ingressos i 19.104.800€ de despeses.

En relació als ingressos:

Pressupost d'ingressos 2021

 • Impostos directes (Capítol I): Els impostos directes (IBI,IAE, plusvàlues...) es mantenen en els mateixos termes de l’any anterior al no haver-se apujat els tipus impositius.
 • Impostos indirectes (Capítol II): L’impost de construccions s’incrementa perquè es preveu una nova construcció en el Polígon industrial de Can Montcau.
 • Taxes, quotes urbanístiques i altres ingressos (Capítol III): Es produeix un decrement, ja que no s’han previst ingressos per contribucions especials i quotes urbanístiques a diferència del pressupost anterior. Hi ha un augment de la taxa d’escombraries per finançar l’increment important dels costos del servei. I, hi ha una disminució de les tarifes de les escoles bressol per la reducció de matriculacions.
 • Transferències corrents (Capítol IV): Es manté l’import de la participació de tributs de l’Estat perquè sembla que es mantindran els pagaments a compte per mantenir el finançament dels serveis públics. I s’ha previst una subvenció específica de la Covid19 per tal de fer front a la pandèmia actual.
 • Ingressos patrimonials (Capítol V): Baixen lleugerament.
 • Alienació d’inversions reals (Capítol VI): No es preveu cap venda de patrimoni.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Hi ha un important augment per les subvencions previstes del Programa General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona.
 • Actius financers (Capítol VIII): No es preveu.
 • Passius financers (Capítol IX): Hi ha un augment important de préstecs per l’increment de les inversions i tenint en compte que han quedat suspeses les regles fiscals. Però, donada l’existència d’un romanent de tresoreria per finançar despeses generals, s’avaluarà la possibilitat d’amortitzar anticipadament préstecs actuals per mantenir l’endeutament en termes similars als actuals, que són molts baixos, al voltant del 35% dels ingressos ordinaris.

En relació a les despeses:

Pressupost de despeses 2021

 • Despeses de personal (Capítol I): Augmenta en 121.480,64 euros per l’increment de la plantilla de personal amb les següents places: 1 agent de policia, 1 oficial jardiner, 1 operari de recollida de residus i 1 xofer de residus. Aquests dos darrers llocs de treball són per iniciar la recollida de la fracció de la poda i del verd. També es preveu una promoció interna de sergent i 2 de caporal. I es preveu el possible increment de retribucions del personal per al 2021 previst en el 0’9% del total de retribucions. A més, es destinaran 100.000 euros per un pla d’ocupació destinat a canviar l’enllumenat públic a sistema leds. Per altra banda, la disminució d’infants matriculats a les escoles bressol possibilita la reducció en despeses de personal d’aquest servei.
 • Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II): Augmenta en 425.700 euros bàsicament per l’augment del cost dels serveis de recollida d’escombraries i de transport urbà. També s’afegeix una partida de 100.000 euros per mesures relacionades amb la Covid19. I, disminueixen partides de festes (donat la situació de pandèmia), la partida d’espais verds (atès que es disposa de mitjans propis de personal) i altres partides també per la situació de pandèmia.
 • Interessos (Capítol III): La partida d’interessos de préstecs es redueix de manera important per la política d’amortitzar els préstecs amb major cost financer.
 • Transferències corrents (Capítol IV): Es manté en termes similars al pressupost del 2020. Però, s’ha afegit una partida de 100.000 euros per ajuts per pal·liar les conseqüències de la Covid19.
 • Inversions i Transferències de capital (Capítol VI i VII): Ascendeix a una quantitat molt important atès que s’intenta reactivar l’activitat econòmica a través del pressupost municipal. Es preveuen sol·licitar subvencions del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona per portar a terme importants inversions en el municipi. Les més destacades són: la construcció del nou edifici escolar 3-16, la reforma del Parc Rosa Oriol, la reforma de la passera sobre el riu Tenes, la continuació del programa de canvi de leds de l’enllumenat públic, la semaforització en diversos trams de les carreteres que passen pel municipi, la restitució de vehicles de recollida d’escombraries i neteja viària, i dels contenidors de recollida, la implementació de la recollida de la poda verda, manteniment d’equipaments, asfaltats, vehicles i nous projectes.
 • Passius financers (Capítol IX): Disminueix donat que s’estan cancel·lant préstecs anticipadament.

 

DADES PRESSUPOST 2021

 

 


 

Empresa Municipal d'Obres (EMO)

 

 

L’activitat de l’EMO ha quedat reduïda als lloguers de locals i habitatges socials.

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-02-2022 15:17