Pressupost 2022

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2022 és un pressupost anivellat, sense dèficit inicial, amb 21.220.469,65€ d’ingressos i el mateix número de despeses, que té com a objectiu enfortir l’escut social i crear nous projectes educatius, juvenils i culturals; millorar els servei de neteja viària i recollida de residus; incrementar la seguretat; i inversions en nous equipaments, parcs i millores en carrers.

En relació als ingressos:

Pressupost d'ingressos 2022

 • Impostos directes (Capítol I): Es preveu un increment del 5,2%. L’increment es deu a l’augment del padró d’IBI, per altes noves, l’increment de l’1,5% de l’IBI derivat de l’augment del tipus impositiu. També s’ha ajustat la previsió de l’IVTM al padró de 2021. Per últim, pel que fa a les plusvàlues, s’ha previst un decrement del 30% però no sobre la previsió inicial sinó sobre els drets reconegut als darrers anys.
 • Impostos indirectes (Capítol II): L’impost de construccions disminueix un 55,56% ja que l’any passat es va preveure un ingrés extraordinari provocat per la nova construcció d’una nau industrial en el polígon de Can Montcau.
 • Taxes, quotes urbanístiques i altres ingressos (Capítol III): Es contempla un augment del 7% provocat per ajustos al realment reconegut als darrers anys.
 • Transferències corrents (Capítol IV):  Es preveu un augment del 31,43%, que es deu a l’augment en la participació de tributs de l’Estat (un 8%) i de les subvencions ja atorgades que, com a conseqüència de la situació de pandèmia no s’han pogut executar i han quedat traslladades a 2022.
 • Ingressos patrimonials (Capítol V): Els ingressos patrimonials es mantenen.
 • Alienació d’inversions reals (Capítol VI): No es preveu cap venda de patrimoni.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Augmenta un 21,29% al preveure l’aportació de les subvencions del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona que ja ens ha estat prefixat prèviament i la aportació de la Generalitat per ala construcció del centre educatiu 3-16 per a aquest 2022.
 • Actius financers (Capítol VIII): No es preveu.
 • Passius financers (Capítol IX): S’ha previst demanar major import del que s’amortitza per tal de poder mantenir el nivell d’inversions, atenent a que el nivell d’endeutament és molt baix. Per l’any 2020 i 2021 s’han suspès les regles fiscals que limitaven l’endeutament i l’augment de la despesa. Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost 2021 es procedeixi o bé a la amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part de l’import que es preveu demanar, tal i com s’ha fet a 2021, en que la previsió de préstec inicial era molt similar a la prevista per a 2022, però no només no s’ha augmentat l’endeutament, sinó que s’ha reduït.

En relació a les despeses:

Pressupost de despeses 2022

 • Despeses de personal (Capítol I): Es produeix un augment del 8,10% respecte als crèdits inicials i un 4,1% respecte als definitius. Es preveu un increment del 2,5% derivat de la LPGE. Per altra banda, també es preveu l’increment derivat de l’aplicació de la RLT i la creació de noves places de policia (3 agents i 2 caporals) i un arquitecte/a municipal.
 • Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II): Augmenta un 5,6% respecte als crèdits definitius. Hi ha hagut ajustos a l’alça a gairebé totes les partides, però les més destacables s’han produït en cultura, en el servei de bus, que s’ha corregit l’error del pressupost 2017, en manteniment d’estris i eines de la brigada, ja que es preveu mantenir el nivell d’activitat de 2021 i en manteniment de zones verdes, ja que es preveu dur a terme un nou projecte de gestió de les zones verdes.
 • Despeses financeres (Capí-tol III) i Passius financers (Capítol IX): Pel que fa als interessos i despeses financeres, aquestes últimes es redueixen donat que s’ha continuat amb l’amortització dels préstecs anticipadament i sobretot d’aquells amb un tipus d’interès més elevat. Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2022, que augmenta en 150.000€ respecte a la de 2021, derivat de la nova operació ja formalitzada. En funció de la liquidació 2021 es preveu la possibilitat de continuar amortitzant anticipadament els préstecs actuals.
 • Transferències corrents (Capítol IV): Les transferències corrents augmenten un 6,73% respecte al pressupost inicial de 2021, però disminueix en un 19,2% respecte al pressupost inicial. Es mantenen en termes similars al pressupost anterior, amb l’augment de la previsió de l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
 • Inversions i Transferències de capital (Capítol VI): Les inversions s’augmenten respecte al pressupost inicial de 2021 un 18,57% per tal de poder dotar de les inversions necessàries del municipi. La suspensió de les regles fiscals permet el seu finançament amb endeutament i subvencions. A més, s’ha de tenir en compte que moltes de les inversions dotades al darrer trimestre de 2021 seran executades durant el 2022.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Disminueix en un 57,68%, ja que a 2021 es van pressupostar una important dotació per obres que realitzarà la Diputació de Barcelona i que ja estan executades.
 • Actius financers (Capítol VIII): No està previst destinar cap partida pressupostària.

 

Empresa Municipal d'Obres (EMO)

El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2022 és un pressupost amb superàvit inicial, amb 67.900€ d’ingressos i 30.436,68€ de despeses. L’activitat de l’EMO ha quedat reduïda als lloguers de locals i habitatges socials.


Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2023 16:49