Fins el divendres 1 de març de 2019 es poden presentar les sol·licituds per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer. Les persones que tenen dret a sol·licitar aquesta prestació són aquelles que durant l’exercici 2018 els consta la resolució favorable dels expedients LJ, LP i LC.

">

S'obre la convocatòria per a la renovació de prestacions de lloguer

Última revisió 24-01-2019 14:35
23/01/2019

Fins el divendres 1 de març de 2019 es poden presentar les sol·licituds per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer. Les persones que tenen dret a sol·licitar aquesta prestació són aquelles que durant l’exercici 2018 els consta la resolució favorable dels expedients LJ, LP i LC.

Documentació:

 • Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Formulari de sol·licitud (obligatori telèfon mòbil i correu electrònic)
 • La declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
  • ingressos complementaris exercici 2017
  • tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic  mediador de les entitats col·laboradores
  • excepcionalment, en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.
 • El full de transferència bancària (SEPA).

Recordem:

 • Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici 2017, tret que la situació actual hagi canviat substancialment.
 • El DNI/NIE de la persona sol·licitant ha d’estar vigent.
 • Que la documentació ha d’estar compulsada i/o còpia autèntica, el formulari, el full de transferència bancària, i la declaració responsable, si escau, ha d’estar signat, datat i fer constar la localitat.
 • Durant la setmana del 21 al 25 de gener l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) enviarà SMS a totes les persones que tenen dret a renovar aquestes prestacions.

Per a més informació:

Imatge habitatge
Imatge habitatge