Ja es pot demanar el vot per correu a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig

Última revisió 25-03-2024 13:15
25/03/2024

Des de la convocatòria de les eleccions i fins al 2 de maig les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer:

Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es

Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:

  • El document nacional d’identitat (DNI)
  • El passaport (amb fotografia i signatura del titular)
  • El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts). 

Quina és la documentació que es rep

La documentació per a votar per correu l’enviarà l’Oficina del Cens Electoral per correu certificat al domicili indicat. El sobre contindrà la següent informació:

  • El certificat d’inscripció al cens.
  • Una butlleta de votació de cada candidatura.
  • Un sobre de votació.
  • Un sobre adreçat al president de la mesa on us correspon de votar.
  • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir per a votar.

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat.

La data límit per votar per correu una vegada tramitada la sol·licitud serà el 8 de maig.

Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa

Vot per correu 12M
Vot per correu 12M