Notificacions electròniques

L'e-NOTUM és un servei del Consorci AOC que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Accés a l'e-NOTUM

L’E-NOTUM PERMET AL CIUTADÀ:

 • Conèixer el dipòsit d’una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
 • Veure la llista de notificacions dipositades i l’organisme emissor.
 • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
 • Rebutjar una notificació abans d’obrir-la.
 • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l’acceptació o rebuig, etc.).
 • L’e-NOTUM garanteix el secret i confidencialitat de les comunicacions i dels documents que es gestionen.

CONDICIONS DEL SERVEI DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

 • L'acceptació comportarà el consentiment de l'interessat/da per rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
 • Les notificacions i les comunicacions  electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat/da correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.
 • Per a l’acreditació de l'accés de l’interessat/da al contingut de les notificacions caldrà la identificació i autenticació del mateix mitjançant signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats pel Consorci AOC amb un nivell 3 o superior.
 • Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat.
 • Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona interessada o del representant o la representant d'aquesta, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a instància del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

CONSIDERACIONS DE SEGURETAT PER A L’ÚS TELÈFON MÒBIL O ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC COM A MITJÀ DE NOTIFICACIÓ TELEMÀTICA.

En general, és aconsellable tenir en compte les recomanacions següents:

Correu electrònic:

 • Fer servir contrasenyes d’accés a la bústia de correu prou robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials amb una llargària no inferior a 8 caràcters) i canviar-les amb una periodicitat no inferior a un any.
 • Fer servir un compte de correu electrònic d’ús exclusiu i mai comptes de correu d’ús col·lectiu.
 • Si es té alguna sospita que el mitjà ha estat compromès des del punt de vista de la seguretat (intents d’accés, evidències d’accés d’origen desconegut, etc.) cal canviar immediatament la contrasenya d’accés al correu electrònic.
 • Mantenir els equips amb els que s’accedeix al correu electrònic lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
 • Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que s’accedeix al correu electrònic.
 • En cas d’accedir al servei des d’un equip d’ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop finalitzat l’ús d’aquest. 

Telèfon mòbil:

 • Cal protegir amb una contrasenya l’accés al dispositiu (preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el bloqueig es dispari automàticament en tancar o transcorregut un període de temps.
 • Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM.
 • En cas de pèrdua o robatori de l’aparell, cal donar-lo de baixa immediatament seguint el procediment que l’operador hagi indicat. En general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el dispositiu (podeu conèixer el vostre IMEI teclejant *#06#).
 • Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
 • Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon.

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2018 13:32