Ple Municipal

El Ple municipal està composat per la totalitat dels regidors electes de l'Ajuntament:

PSC

ERC

LLECP-C

JUNTS

PP

VOX


Calendari

El Ple Municipal extraordinari de 28 de juny de 2023 va aprovar la periodicitat de les sessions plenàries. Les sessions ordinàries del Ple Municipal se celebren una vegada cada dos mesos, concretament l’últim dijous dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre, i el penúltim dijous del mes de juliol, a la sala de plens habilitada de l’Ajuntament (habitualment el Casal de la Gent Gran), a les set de la tarda. En el supòsit que algun d’aquests dijous fos festiu, la sessió es traslladaria al següent dijous.


Funcions

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Les seves funcions, regulades en el Reglament Orgànic Municipal de Lliçà d'Amunt, són les següents:

 • Escollir i destituir l’Alcalde segons les normes electorals.
 • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • Participació en organitzacions supramunicipals.
 • Alteració del terme municipal.
 • Creació o supressió de Municipis i de les Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi.
 • Creació d’òrgans desconcertats.
 • Canvi de nom del Municipi o de les Entitats d’Àmbit territorial inferior al Municipi.
 • Adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut del Municipi o de les Entitats a que es refereix l’apartat anterior.
 • Aprovació dels Plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
 • Aprovació del present Reglament, de les Ordenances i d’altres disposicions de caràcter general.
 • Determinació dels recursos propis de caràcter tributari; aprovació i modificació dels Pressupostos; disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i aprovació de Comptes.
 • Aprovació de les formes de gestió dels Serveis i dels expedients de municipalització.
 • Acceptació de la delegació de competències fetes per altres Administracions publiques.
 • Plantejament de conflictes de competències a altres Administracions publiques.
 • Aprovació de la plantilla de personal i les bases de les proves per la seva selecció.
 • Fixació del nombre i règim del personal eventual.
 • Fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits que estableix la Llei.
 • Ratificació o rectificació de l’acomiadament del personal laboral.
 • Autorització o denegació de compatibilitat del personal per un altre lloc de treball o activitat.
 • Exercici de les accions administratives i judicials, i defensa de la Corporació en matèries que siguin competència del Ple.
 • Alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 • Alienació del patrimoni, i adquisició i disposició de béns a títol onerós, en aquells casos en que no ho tingui atribuït l’alcaldia.
 • La concessió, arrendament o cessió d’ús de béns durant més de cinc anys, i quan la seva quantia excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost.
 • La regulació de l’aprofitament dels béns comunals i la cessió d’aquest.
 • Contractació o concessió d’obres i Serveis quan no siguin de competència de l’Alcaldia.
 • L’aprovació dels projectes d’obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva competència, o quan encara no s’hagin previst als Pressuposts.
 • Aprovació d’operacions financeres o de crèdit, que no li corresponguin a l’Alcalde, i concessions de quites i esperes, amb els límits fixats al Pressupost i a la Llei, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
 • Concedir medalles, emblemes, condecoracions o d’altres distintius honorífics, així com la concessió de títols.
 • Aquelles altres que, havent-se d’aprovar per una majoria especial, hagin de correspondre al Ple i totes aquelles que determini la Llei.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-07-2023 14:16