La gestió dels residus

La recollida dels residus municipals

La recollida d’escombraries és un dels serveis públics bàsics i obligatoris des del punt de vista ambiental, sanitari i econòmic, i a Lliçà d’Amunt es presta per gestió directa des de l’1 de febrer de 2014. La direcció i seguiment integral del servei depèn de la Regidoria de Medi Ambient.

Model de gestió

La gestió dels residus municipals es basa en la recollida mitjançant contenidors ubicats a la via pública, amb el sistema anomenat d’àrea de vorera multifracció, i amb la recollida de residus voluminosos i especials a la deixalleria.

 • Es disposa de 292 bateries de contenidors formades majoritàriament per:
  • Un contenidor de càrrega lateral de 3200 litres de color gris per a la fracció “resta”, amb tapa d’obertura total en un dels laterals mitjançant pedal.
  • Un contenidor de càrrega lateral de 3200 litres de color blau per a la fracció “paper i cartró” amb tapa d’obertura total en un dels laterals mitjançant pedal o amb ranura tipus bústia.
  • Un contenidor de càrrega lateral de 3200 litres de color groc per a la fracció “envasos lleugers”, amb tapa tancada i dos orificis circulars a cada cara per introduir els residus.
  • Un contenidor de càrrega aèria de 2500 litres de color verd per a la fracció “vidre”, amb dos orificis a cada cara per introduir els residus
  • Un contenidor de càrrega posterior de 240 litres de color marró amb dues rodes i tapa d’obertura manual per a la fracció “matèria orgànica”.

Aquesta composició de contenidors és la que es troba majoritàriament a totes les bateries, encara que n’hi ha d’altres on es poden duplicar contenidors depenent de l’ús i distribució dels mateixos.

També es poden trobar en determinats punts de la via pública tres tipus de contenidors diferents més:  per a la roba, per a les piles i per a l’oli de cuina. En aquests casos la distribució és molt inferior (zones d’afluència).

Deixalleries

El servei es complementa amb les dues deixalleries, que són les instal·lacions on cal aportar els residus que no es recullen en contenidors: runes, objectes voluminosos, restes vegetals, electrodomèstics, ferralla, cartró de gran volum, i també els residus especials (abans anomenats atòxics o perillosos) com fluorescents, productes químics, radiografies, piles, oli de motor, oli de cuina, fibrociment (uralita), etc.

 • Avinguda dels Països Catalans, 6
 • Tel. 93 841 58 71
 • Camí de Palau, 40-48  
 • Tel. 93 863 99 51

Finalment, hi ha dos serveis complementaris: la recollida de cartró comercial amb freqüència setmanal, i la recollida a domicili de restes voluminoses.

Distribució i ubicació de les bateries de contenidors

La distribució de les bateries de contenidors a la via pública pretén aconseguir que la distància mitjana des d’un domicili sigui de 200 metres, de manera que en poc més d’un minut s’hi pugui arribar caminant.

Les ubicacions de les bateries estan relacionades amb les rutes de recollida i tenen diversos condicionants:

 • S’han de situar a la dreta, en el sentit de la ruta
 • No pot haver-hi cablejat aeri proper
 • El pendent no pot ser pronunciat
 • No han de tapar la visibilitat

A partir d’aquests criteris, s’intenten col·locar les bateries de contenidors en espais que impliquin la mínima afectació als domicilis:

 • Davant de zones verdes
 • Davant d’equipaments públics

Si això no és possible, es tria la ubicació de manera específica intentant reduir les molèsties:

 • A cavall de dues finques
 • Bateries sota de murs alts
 • Llocs on el domicili quedi més retirat del carrer

Mitjans humans i materials

Instal·lacions fixes

 • Base logística del servei al Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda, al centre urbà
 • Deixalleria municipal i magatzem de contenidors al Camí de Palau 34, al sector de Palaudàries
 • Deixalleria del centre, a l’Avinguda dels Països Catalans, 6, explotada pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (terreny de propietat municipal, instal·lació propietat del Consorci)

Recursos humans

 • La plantilla de personal adscrita al servei consta de 19 persones: un encarregat, set xofers, deu operaris i dos mecànic. A més de la recollida de residus també presta el servei de neteja viària.
 • Per a la direcció, seguiment i control l’Ajuntament destina a temps parcial un tècnic superior, un tècnic mig i una auxiliar administrativa, així com l’equip de recursos humans pel que fa a gestió de nòmines, incidències de personal, contractacions, i de comptabilitat per a la gestió econòmica del servei.

Recursos materials

 • Tres camions recol·lectors compactadors de càrrega lateral
 • Dos camions recol·lectors compactadors de càrrega posterior
 • Un camió porta caixes
 • Un camió de caixa oberta amb grua i plataforma elevadora
 • Un camió renta contenidors
 • Dos camions de caixa oberta de 3500 kgs per a neteges complementàries
 • Tres escombradores (dues d’aspiració i una d’arrossegament)
 • Dos turismes
 • Un furgó taller
 • 1500 contenidors de recollida selectiva ubicats a la via pública
 • Taller mecànic professional i utillatge divers per a la reparació i rentat de vehicles

Organització del servei

La freqüència i organització de recollida de cada fracció es realitza a partir de diferents rutes que divideixen el municipi en quatre sectors. Aquesta divisió permet tenir un control mes exhaustiu per zones.

La següent taula indica les freqüències de recollida i neteja de referència:

El servei elabora setmanalment un full de seguiment del servei on especifica tots els serveis efectuats, a partir dels fulls de treball de cada xofer.

 

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-06-2022 12:25