Junta de Govern Local

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Calendari

Les sessions de la Junta de Govern Local es celebren els dilluns, a les 18 h, a l'Ajuntament. Aquestes sessions no estan obertes al públic, excepte aquelles sessions en les es tracten matèries delegades pel Ple municipal.

Funcions

  • Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple; aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  • Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’Alcalde o per infracció de les Ordenances Municipals, a no ser que aquestes facultats fossin atribuïdes a altres òrgan
  • Contractar obres, subministres, serveis, gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats sempre que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en cap cas els 6 milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit els recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.
  • L’adjudicació de concessions sobre béns de l’Ajuntament i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.

El Ple Municipal extraordinari de 28 de juny de 2023 va aprovar la delegació a la Junta de Govern Local de les atribucions següents:

  • L’establiment i modificació de preus públics.
  • L’aprovació dels Plans Específics Municipals establerts en l’article 47 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2023 09:51