Planejament urbanístic

Aquí podreu consultar el planejament urbanístic vigent, descarregar-vos els arxius en format pdf o bé fer consultes en pàgines externes. Alguns dels documents que s’adjunten tenen una dimensió considerable, el que pot provocar que el procés de descàrrega sigui més lent.

Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Normes urbanístiques

Plànols

Correcció d'errades materials al Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt

  • Corregir l’errada material existent en el catàleg de béns protegits del Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistent en canviar la superfície de la parcel·la de la fitxa a.5, corresponent a Santa Justa i Santa Rufina, que ha de ser 275 m2 en comptes de 2.160 m2. VEURE DOGC
  • Corregir les errades materials existents en el Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistents, d'una banda, en reconèixer al croquis adjunt a la fitxa de la masia de can Xicota un element soterrat que correspon a una antiga cava així com una petita torre de vigilància i, d'altra banda, corregir l'article 205, que regula específicament la clau 10 a l'àmbit de can Rovira, per reduir el nombre d'habitatges de 9 a 8 i suprimir la referència a la superfície de la qualificació. VEURE DOGC
  • Corregir dues errades materials existents en el Pla d'ordenació urbanística municipal de Lliçà d'Amunt, consistents en la qualificació urbanística de les parcel·les dels carrers de València, 17 i 19, i d'Anselm Clavé, 206-212, per canviar la subclau de ciutat jardí 3b per la subclau 3a i, d'altra banda, en la parcel·la número 4 del carrer d'Estornell, grafiar correctament el gàlib edificable, d'acord amb la documentació presentada. VEURE DOGC

Modificacions del Pla d'ordenació urbanística municipal 

  • Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb les construccions en sòl no urbanitzable de Can Caponet, Can Genàs i Can Julià, al terme municipal de Lliçà d'Amunt. VEURE DOGC
  • Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en el sector de Can Malé, SUD-6 de Lliçà d'Amunt. VEURE DOGC
  • Aprovació definitiva Modificació POUM sector centre. VEURE DOGC
  • Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal pel que fa al sector de Ca la Miquela, al terme municipal de Lliçà d'Amunt. VEURE DOGC
  • Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU-17, Can Montcau - Can Malé, al terme municipal de Lliçà d'Amunt. VEURE DOGC

Suspensió de llicències

Planejament urbanístic 

La consulta de la totalitat de la documentació del POUM i de tot el planejament urbanístic vigent a Lliçà d'Amunt es pot fer a la pàgina web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Les Normes urbanístiques de Lliçà d'Amunt dels anys1985-2002 es poden consultar a l'enllac del DOGC núm. 5016 del 26.11.2007

Planejament aprovat definitivament per l'Ajuntament

Altre planejament no publicat al Registre

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-02-2024 13:48