Pressupost municipal per l'any 2020

Última revisió 30-01-2020 10:08
30/01/2020

El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020 és un pressupost elaborat sense dèficit inicial, amb 18.003.443,85€ d’ingressos i 18.003.443,35€ de despeses.

El Ple extraordinari del passat 28 de desembre va aprovar inicialment el Pressupost general municipal per a l’exercici 2020 amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra d’ERC, En Comú Podem i Junts, i l’abstenció de Ciutadans.

El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2020 segueix les directrius del Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2019-2020, aprovat en l’anterior Ple, d’obligat compliment per tal d’assolir l’equilibri pressupostari. Aquest Pla estableix una sèrie de mesures a adoptar tant en relació a les despeses com als ingressos, entre les quals, eficàcia i eficiència en les despeses corrents, reduir les inversions i amortitzar préstecs, tal i com va explicar l’Alcalde, Ignasi Simón, en l’anterior Ple. Així, doncs, d’acord amb la normativa, l’equip de govern ha elaborat un Pressupost 2020 on s’ha reduït la despesa corrent de l’Ajuntament en gairebé totes les partides, menys en les considerades prioritàries, les relacionades amb serveis a les persones, per tal de donar un rendiment social als diners de la ciutadania: Educació, Esports, Gent Gran, Medi Ambient i Acció Social. Això no vol dir menys serveis, sinó racionalitzar la despesa, fer el mateix amb menys diners.
 

Inversions previstes

Per altra banda, els diners destinats a inversions podrien semblar menors que l’any anterior, però es mantenen, ja que l’any 2019 s’hi van incorporar inversions iniciades l’any 2018. L’equip de govern ha treballat les inversions a nivell de mandat, és a dir, durant
quatre anys s’aniran fent totes les inversions anunciades al programa electoral. Per aquest any 2020 les inversions previstes són: socialització de llibres dels centres educatius del municipi; accessos de Can Malé, Ca la Miquela i el carrer de la Fàbrica; canvi de lluminàries a Led; soterrament de línies telefòniques; punts de recàrrega; millores en la recollida d’escombraries; habilitació d’una zona esportiva a l’altell del Pavelló d’Esports; asfaltatges; clavegueram, entre els quals el de Can Marlès; millora de la xarxa d’aigua; càmeres de seguretat; semaforització de les zones del CAP i la Costa de Can Puig; urbanització dels carrers Castelló de la Plana, Alacant i València; ampliació del porxo del local social de Can Farell; parcs infantils escolars amb jocs i fonts i subvenció a l’Ateneu L’Aliança per acabar de sufragar les despeses de legalització de l’activitat. Algunes d’aquestes inversions estan encaminades a fer de Lliçà d’Amunt un poble més sostenible.

El capítol I, de personal, és el que s’ha hagut d’augmentar. Els motius són, sobretot, l’aplicació retributiva de la recent valoració de llocs de treball de l’Ajuntament i un creixement de la plantilla en aquells àmbits prioritaris com la recollida d’escombraries, la
seguretat ciutadana i els serveis a les persones. També per la previsió d’una pujada del 2,5% acordat per l’Estat amb els sindicats i de Plans d’Ocupació, i el cobriment de baixes.

EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:

Impostos directes (Capítol I)

Es consoliden els ingressos per IBI i IAE provinents de les noves edificacions a Can Montcau, que suposen aproximadament uns 200.000€. Per altra banda, s’incorpora l’augment previst als drets reconeguts en concepte d’IBI com a conseqüència de l’aprovació de l’augment del tipus impositiu al Ple d’aprovació de les Ordenances municipals.

Impostos indirectes (Capítol II)

L’impost de construccions s’ajusta al nivell d’execució pressupostària dels darrers anys, tenint en compte les previsions de construcció d’una nova nau industrial de grans dimensions.

Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials (Capítol III)

Es produeix un lleuger increment. Així, si bé les quotes urbanístiques previstes disminueixen aproximadament 200.000€, aquesta disminució es veu compensada per l’augment de la taxa de recollida d’escombraries aprovada a les ordenances municipals i l’augment de 100.000€ en les quotes per l’escola bressol com a conseqüència de l’augment de la matrícula.

Capítol IV (Subvencions i transferències corrents (Capítol IV)

Hi ha una disminució de 90.000€ en les subvencions rebudes de la Diputació de Barcelona, ja que en ser inici de mandat encara no han sortit les noves línies de subvenció i no disposem de dades suficients com per fer una previsió. Aquesta davallada es veu compensada per la previsió d’augment del 3% en els tributs de l’Estat, d’acord amb el projecte de pressupostos i en les informacions facilitades pel ministeri, a través de la FEMP.

Ingressos patrimonials (Capítol V)

Es manté igual que l’any 2019.

Alienació d’inversions reals (Capítol VI)

No es preveu cap venda de patrimoni.

Subvencions i transferències de capital (Capítol VII)

Es preveu una disminució com a conseqüència de la finalització de les Meses de concertació de la Diputació, que es veu compensada en gran part per la previsió del PUOSC. També s’han previst 200.000€ de les noves Meses de concertació, 60.000€ per inversions en estalvi energètic i 45.000€ per a arranjament de camins.

Passius financers (Capítol IX)

S’ha previst demanar major import del que s’amortitza per tal de poder mantenir el nivell d’inversions i atès que el nivell d’endeutament és molt baix. Tot això sense perjudici que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost 2019, es procedeixi o bé a l’amortització avançada d’un préstec o bé a la substitució de part de l’import que es preveu demanar.


EN RELACIÓ A LES DESPESES:

Despeses de personal (Capítol I)

Es produeix un augment de 857.963,36€. Aquest es deu fonamentalment a la incorporació d’un augment del 2,5% acordat per l’Estat amb els sindicats. A més, s’ha recollit l’augment derivat de la valoració de llocs de treball i s’ha previst crear una sèrie de places noves.

Despeses en béns i serveis corrents (Capítol II)

Disminueix en 376.294€ en un esforç per part de les diferents regidories per contenir la despesa corrent de l’Ajuntament, que ja ha augmentat molt com a conseqüència del capítol 1. Aquesta disminució està repartida gairebé en totes les partides, respectant aquelles que suporten obligacions contretes.

Despeses financeres (Capítol III) i Passius financers (Capítol IX)

Pel que fa als interessos i despeses financeres augmenten lleugerament, ja que el darrers anys s’ha avançat l’amortització dels préstecs amb tipus d’interessos més alts, pel que la majoria dels vigents són a tipus d’interès 0 o bé molt baix, però, per contra,
augmenten les comissions bancàries, que ja s’apliquen fins i tot per tenir els diners al banc.

Subvencions i transferències corrents (Capítol IV)

Les transferències corrents han augmentat en 28.800€. Aquest augment es deu fonamentalment a l’augment de l’aportació a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, com a conseqüència dels nous serveis que presta la mateixa així com un augment de la partida per a ajuts socials i per a fer front a la pobresa energètica.

Inversions reals (Capítol VI)

Les inversions es redueixen considerablement respecte al pressupost definitiu de 2019, ja que es van incorporar moltes inversions iniciades a 2018 i finalitzades a 2019. L’import s’ha ajustat a les disponibilitat pressupostàries, procurant recollir aquells compromisos de millores en matèries com els reasfaltats, la millora de la xarxa d’aigua, el soterrament de les línies de telefonia o les millores en la recollida d’escombraries.

Transferències de capital (Capítol VII)

S’han pressupostat 92.000€ que es corresponen a una subvenció nominativa a l’Aliança per a sufragar les despeses de legalització de l’activitat i 72.000€ per a la socialització de llibres dels centres educatius del municipi.

Actius financers (Capítol VIII)

No està previst destinar-hi cap partida pressupostària.

Passius financers (Capítol IX)

Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2020. No obstant, es preveu amortització avançada de préstecs, un cop liquidat el pressupost de 2019, continuant amb la política de reducció del deute.

EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES (EMO):

L’Empresa Municipal manté la seva activitat de lloguers de locals i habitatges socials. Durant el 2020 es preveu que alguns serveis que prestava per a l’Ajuntament, com la jardineria, passin a ser prestats de manera directa pel propi Ajuntament.