S'obre el període de sol·licitud d'ajuts a entitats 2024

Última revisió 23-04-2024 09:43
23/04/2024

Un cop publicades al BOPB les convocatòries dels ajuts a entitats per a aquest any 2024, el període per presentar sol·licituds comença el dimecres 24 d’abril i s’allargarà fins al dimecres 8 de maig, ambdós inclosos.

Les entitats del poble que reuneixin els requisits que consten a les bases, podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit. Posteriorment, l’Ajuntament valorarà les sol·licituds presentades i aprovarà la concessió dels ajuts.

Un cop finalitzi el termini de sol·licitud no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer electrònicament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Les convocatòries que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2024 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

Esports:

Joventut:

Educació:

Acció Social:

Gent Gran:

Locals socials:

Centres cívics:

Cooperació:

Ajuts a entitats 2024
Ajuts a entitats 2024