Deixalleria Comarcal

Lliçà d'Amunt compta amb dues deixalleries: la Deixalleria Comarcal, situada al centre del municipi; i la Deixalleria Municipal de Palaudàries, situada al barri de Can Rovira.

Descripció de l'equipament

La deixalleria és una instal·lació de recepció de residus municipals que permet la recollida selectiva dels materials domèstics o comercials que no tenen contenidor específic de recollida al carrer. Els ciutadans/anes, per tant, han de portar-hi els residus pels seus propis mitjans.

Hi ha dos grans tipus de residus admesos a la instal·lació:

  1. Residus voluminosos: mobles, ferralla, electrodomèstics, roba, restes vegetals, runes,...
  2. Residus especials: són aquells residus que, per la seva perillositat o toxicitat per a la salut i l’entorn, cal segregar de la resta de residus. Per exemple: bateries, piles, productes químics de tot tipus, fluorescents, olis de cuina, olis minerals, tòners

Cost

Particulars
El servei és gratuït, fins un màxim d’un metre cúbic per viatge per aquells materials que tinguin cost (quantitat tipificada com a domèstica).
Comerços i petits industrials
Es cobra una petita tarifa pel cost de tractament del residu en funció del volum aportat.

Horari

Informació d'interès

Els habitatges que utilitzin la deixalleria tindran dret a una bonificació del 15% sobre el cost de la taxa de residus. Caldrà disposar del carnet d’usuari de la deixalleria, que es pot obtenir a l’Ajuntament, de l’1 de gener al 28 de febrer (les renovacions es poden fer durant tot l’any). El carnet s’haurà de segellar quan es faci servir, com a mínim 8 vegades repartides durant tot l’any.

av. dels Països Catalans , 6 08186   - Lliçà d'Amunt

93 841 58 71

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-04-21 10:12:40