Estabilitat pressupostària

2023

Indicadors financers

 

 

 

 
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) 63%
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) 234.676,86€

 

Informe d'intervenció relatiu a la liquidació del pressupost 2022 i d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de la regla de despesa i del límit de deute

2019

Dades de la liquidació de l'exercici 2019

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     17.048.790,96 €
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   17.400.160,70 €
3. Total ajustaments         228.803,97 €
4. Total capacitat/necessitat de finançament       -122.565,77 €

2018

Dades de la liquidació de l'exercici 2018

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     16.831.266,60 €
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   15.699.798,88€
3. Total ajustaments         -350.580,93€
4. Total capacitat/necessitat de finançament       780.886,79 €

2017

Dades de la liquidació de l'exercici 2017

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     17.388.784,19€
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   14.081.934,61€
3. Total ajustaments         -1.013.779,30€
4. Total capacitat/necessitat de finançament       2.293.070,28€

2016

Dades de la liquidació de l'exercici 2016

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     14.543.240,68€
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   13.399.928,40€
3. Total ajustaments           -470.196,20€
4. Total capacitat/necessitat de finançament       583.116,08€

2015

Dades de la liquidació de l'exercici 2015

Estabilitat pressupostària        
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers)     15.050.978,04€
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres)   12.925.398,63€
3. Total ajustaments           -385.679,63€
4. Total capacitat/necessitat de finançament       1.739.899,78€

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-03-2024 14:36