2023

 
Entitat / organització Finalitat Data Conveni Durada Aportació
Econòmica
Servei català de trànsit

Conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària

Establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.

15/6/2023 4 anys No se'n deriva
Conveni amb la Societat de caçadors l'Esquirol Petit

Conveni de col·laboració per a l'establiment d'actuacions en relació als senglars

Establiment d’actuacions per a la prevenció de danys i molèsties causades per senglar en àmbits urbans, periurbans i xarxa viària del municipi.

 

16/1/2023 1 any prorrogable automàticament  3.000 € anuals
Conveni amb la Diputació de Barcelona

Conveni de col·laboració per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals

Regular les funcions d’assessorament assistència, prestació de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunten relació amb la Biblioteca Ca l’Oliveresdela qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.

27/2/2023 4 anys 15.000 €
Conveni amb la Diputació de Barcelona

Conveni relatiu a les obres de l'itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-1432

Establiment d’un marc formal de col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu“Itinerari de vianants i ciclistes a la carretera BV-1432 des de Lliçà fins al Camí de Can Merlès. TM de Lliçà d’Amunt”,així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona.

22/5/2023 4 anys

1.507.091,16 € a càrrec de la Diputació

345.744,55 € a càrrec de l'Ajuntament

Conveni amb l'INCASÒL i l'Agència d'Habitatge de Catalunya

Conveni de col·laboració per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial, de lloguer assequible, al municipi

Establir compromisos entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, l' INC ASÒ L i l’AHC, amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible, al municipi.

21/3/2023 4 anys 4.074.000 €
Conveni amb l'Associació de Comerços i Serveis de Lliçà d'Amunt

Conveni de col·laboració per al foment de les empreses, comerços i serveis del municipi

Col·laborar pel bon funcionament i la promoció dels comerços i serveis del municipi.

10/7/2023 1 any 3.500 €
Conveni amb el Grup 24 Hores

Conveni per l'organització de les 24 Hores de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes

Regular la col·laboració econòmica de l'Ajuntament en l'execució de les 24 Hores de resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes.

07/2023 1 any 35.661,43 €
Conveni amb el Consell Comarcal

Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa Treball i Formació - Línia DONA

Regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - Línia DONA

14/2/2023 12 mesos

39.734,38 € a càrrec del Consell Comarcal

9.933,59 € 2 a càrrec de l'Ajuntament (20% del cost total)

Conveni amb el Consell Comarcal

Conveni prestació casal d'estiu al centre d'educació especial Montserrat Montero

Establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament en la prestació del servei de casal d’estiu adreçat als infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, del municipi.

16/5/2023 Abasta la prestació del servei de casal d’estiu de l’any 2023 1.598,07 €
Conveni amb el Consell Comarcal

Addenda 2023 al VI Conveni per la coordinació i finançament dels serveis socials

Actualització i la concreció de la col·laboració entre ambdues parts per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament dels projectes, els programes i les accions en matèria de serveis socials per a l’any 2023 que s’incorporen com a annex núm. 1, núm. 2, núm.3, núm. 4, núm. 5 i núm. 6.

26/5/2023  Fins 31/12/2023 Aportació econòmica depenent de cada programa, veure annexos.
Conveni amb el Consell Comarcal

Conveni de col·laboració per a l'impuls de les polítiques d'igualtat 2022-2025

Establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

20/4/2023 Fins 31/12/2025

Total finançament 2022-2025

839.989,40 €

Conveni amb el Consell Comarcal

Conveni per a la prestació d'assistència tècnica del programa treball i formació

Regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3/11/2023 12 mesos

133.038,51 € a càrrec del Consell Comarcal

40.489,97 € a càrrec de l'Ajuntament (20% del cost total)

Conveni amb el Consell Comarcal

Pròrroga del conveni per a la prestació del servei d'ajuda domiciliària (SAD)

Acordar la pròrroga del CONVENI per a la prestació del servei d’ajuda a domicili fins el 31 de desembre de 2025.

 

26/5/2023 Fins 31/12/2025 No se'n deriva
Conveni amb el Consell Comarcal

Conveni per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social

Establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i fixar les condicions d’atorgament de les aportacions econòmiques per tal de finançar els serveis socials i d’altres programes relatius als serveis socials, en els termes previstos en aquest conveni i llurs annexos.

31/1/2023 Fins 31/12/2025 Aportació econòmica depenent de cada programa, veure annexos.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2024 13:57