Punt d'Informació d'Habitatge Municipal

El Punt d’Informació d’Habitatge Municipal informa i recull tràmits sobre habitatge per derivar-los a l’Oficina Comarcal d’Habitatge, amb la qual s’ha signat un conveni, amb l'objectiu d'apropar aquest servei a la ciutadania.

S’hi poden sol·licitar els següents tràmits:

 • Ajut per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial
 • Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació i primera ocupació de rehabilitació
 • Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
 • Duplicat de la cèdula d’habitabilitat
 • Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat de primera ocupació
 • Inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
 • Informació sobre un habitatge protegit
 • Desqualificació d’habitatges de protecció oficial
 • Prestacions econòmiques d’urgència especial: Deute de rendes de lloguer / Per atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària / Deute de quotes d’amortització del préstec hipotecari
 • Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials a Catalunya
 • Subvencions per al pagament de lloguer (segons convocatòria)
 • Pròrroga o manteniment de la prestació per al pagament de lloguer
 • Atenció del SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge)

c. de Rafael Casanovas, 8, 1a planta 08186 - Lliçà d'Amunt

93 860 72 20

Els dilluns de 10 a 14 i de 16 a 19h

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-04-03 13:39:48