Pressupost 2023

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2023 és un pressupost anivellat, sense dèficit inicial, amb 20.500.051,88€ d’ingressos i el mateix número de despeses. Segons l’equip de govern, es tracta d’un pressupost continuista, que manté els projectes en marxa i els que cobreixen les necessitats de la gent.

En relació als ingressos:

Pressupost d'ingressos 2023

 • Impostos directes (Capítol I): Es preveu un decrement de l’1,9%. El decrement es deu a l’ajustar les previsions als padrons de l’exercici 2022, donat que no s’ha produït cap increment d’impostos en les ordenances. El padró es redueix atès les bonificacions que s’atorguen per aquells ciutadans que inverteixen en producció d’energia solar. Pel que fa a l’impost de plusvàlues es manté l’import que es preveu de l’exercici 2022 sense tenir en compte les devolucions d’ingressos de liquidacions recaptades en exercicis anteriors i que s’ha determinat que s’havien de retornar, que han fet que el resultat a l’exercici 2022 es vegi reduït, fet que, en principi ja no s’ha de produir a 2023, pel que es considera que la previsió és prudent.
 • Impostos indirectes (Capítol II): L’impost de construccions augmenta donat que es preveu la consolidació del polígon de Can Montcau així com la construcció de la nova nau de Zedis. A això s’ha d’afegir l’augment en el numero de llicències d’obres majors que es va produint en els darrers anys.
 • Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i contribucions especials (Capítol III): Es contempla un augment del 7,7% provocat per la tornada a la normalitat de les activitats i els ingressos una vegada s’han superat els efectes de la pandèmia en l’activitat social i cultural. Aquest augment ja s’ha produït durant l’execució del pressupost 2022 i es recull en la previsió inicial per a 2023.
 • Subvencions i transferències corrents (Capítol IV):  Es preveu un augment del 6,5%. Aquesta xifra es dona principalment per l’augment en la participació de tributs de l’Estat (un 8%) atès l’increment dels ingressos que recapta l’estat i d’acord amb la previsió de l’avantprojecte de la llei de pressupostos de l’estat. I, es preveu un important increment de subvencions per part de la Diputació per tal de finançar els importants increments del cost dels serveis (personal i consums energètics) segons informacions que s’han comunicat.
 • Ingressos patrimonials (Capítol V): Els ingressos patrimonials es mantenen.
 • Alienació d’inversions reals (Capítol VI): No es preveu cap venda de patrimoni.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Disminueix un 55,8% donat que l’any 2022 va ser un any excepcional quan a inversions i subvencions de capital.
 • Actius financers (Capítol VIII): No es preveu.
 • Passius financers (Capítol IX): S’ha previst demanar un préstec per import d’1.252.948,28 euros per finançar les inversions i transferències de capital no subvencionades del pressupost municipal. L’any 2023 continua la suspensió de les regles fiscals que limitaven l’endeutament i l’augment de la despesa.

En relació a les despeses:

Pressupost de despeses 2023

 • Despeses de personal (Capítol I): Es produeix un augment del 2,3% respecte als crèdits definitius del pressupost 2022. La previsió de retribucions preveuen un augment del 3’5%, atenen a l’avantprojecte de pressupostos de l’Estat. No obstant, en l’exercici del 2022 s’han consignat importants quantitats de plans d’ocupació (finançats a través d’aportacions de Diputació i Generalitat) que en el pressupost 2023 no s’han previst. En cas que es concedeixin també per a l’exercici 2023 caldrà realitzar una modificació del pressupost, una vegada hi hagi el compromís ferm de l’atorgament.
 • Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II): Augmenta un 3,3% respecte als crèdits definitius. S’han incrementat les partides de consum energètic, triplicant, de mitjana, la previsió per a 2022, atès l’important augment dels preus de l’energia previstos en el contracte vigent, i s’han ajustat diferents partides per tal de poder assolir aquest fort augment dels costos de l’energia. S’està treballant en un pla de reducció de consums energètics, així com inversions en millora d’eficiència energètica (leds, fotovoltaiques, biomassa...) que permetrà mitigar aquest increment.
 • Despeses financeres (Capítol III) i Passius financers (Capítol IX): Pel que fa als interessos i despeses financeres, aquestes últimes s’augmenten considerablement atès que, com a conseqüència del fort augment de l’IPC, els governs mundials han incrementat els tipus d’interès, el que ha suposat un augment de 3 punts sobre l’euribor (principal referència dels nostres préstecs). Quant a l’amortització, s’ha pressupostat l’amortització que correspon a 2023, que augmenta en 170.000 € respecte a la de 2022, derivat de la nova operació ja formalitzada.
 • Subvencions i transferències corrents (Capítol IV): Les transferències corrents disminueixen un 2,2% respecte al pressupost definitiu de 2022. Es mantenen en termes similars al pressupost inicial de l’any 2022.
 • Inversions reals (Capítol VI): Les inversions disminueixen respecte al pressupost inicial de 2023 un 50% donat que l’any 2022 va ser un any excepcional en inversions. Es realitzen inversions necessàries pel diferents serveis que presta l’Ajuntament als nostres ciutadans. La suspensió de les regles fiscals permet el seu finançament amb endeutament i subvencions.
 • Transferències de capital (Capítol VII): Disminueix en un 67%, ja que a 2022 es va pressupostar una important dotació per obres per part de la Diputació de Barcelona.
 • Actius financers (Capítol VIII): No està previst destinar cap partida pressupostària.

 

Empresa Municipal d'Obres (EMO)

El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2023 és un pressupost amb superàvit inicial, amb 66.480 € d’ingressos i 29.901,46 € de despeses. L’activitat de l’EMO ha quedat reduïda als lloguers de locals i habitatges socials.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-01-2024 15:19