La Generalitat aprova un ajut de més de 485 mil euros per a la renovació de la xarxa d'aigua del sector Mas Bo/Can Lledó

Última revisió 22-02-2024 13:31
01/01/2023

Es tracta d’un ajut dins el marc de les ajudes europees NextGeneration.

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 485.455,62 €, el 80% del cost, per a la renovació de les xarxa d’aigua del sector Mas Bo/Can Lledó, en el marc de les ajudes europees NextGeneration.

La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants  amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20% i/o incrementi la garantia del sistema.

Renovació de la xarxa d’aigua del sector Mas Bo/Can Lledó

La renovació de la xarxa d’aigua potable es farà en dos sectors la xarxa d’aigua del sector Mas Bo/Can Lledó està motivada per l’estat d’envelliment de les instal·lacions i les avaries que provoquen. A més, les canonades actuals són antigues i insuficients per garantir la instal·lació d’hidrants que donin una correcta cobertura. 

La renovació de la xarxa d’aigua potable es farà en dos sectors

En el primer sector, corresponent a la zona formada pels carrers Alcúdia, Escala, Port Vendres i Palaudàries, se substituiran les canona-des existents actualment de diàmetres infradimensionats de pv32 i 50, que ocasionen moltes avaries i manca de cabal als usuaris. També es crearà una mini artèria de transport amb canonada de fd 100 que s’encarregarà d’abastir aquest sector i s’aprofitarà per mallar alguns trams que actualment encara estan com a final de carrer, afavorint la circulació de l’aigua i donant més alter-natives d’abastament en cas de fuites.

El segon sector, format pel carrer de Sant Carles de la Ràpita, a més de constants avaries per ser una canonada de fibrociment molt envellida que no suporta canvis, té una pressió molt baixa per estar situada a una cota molt propera al dipòsit. Amb la substitució de la canonada es podrà alimentar aquest sector amb un pis de pressió diferent al que es troba actualment estalviant recursos energètics de grups de pressió. 

La nova canonada

Es preveu la instal·lació d’un total de 2.740 metres de ca-nonada nova, 721 metres de canonada de fora dúctil i 2.019 de polietilè, així com tots els elements necessaris pel correcte muntatge de les canonades. 

La nova xarxa s’instal·larà per vorera, quedant anul·lada la xarxa existent que discorre per la vorera. Les connexions a la xarxa existent es realitzaran a la vorera. 

La nova xarxa quedarà mallada en pràcticament la seva totalitat a través de connexions a xarxa existent i estarà formada majoritàriament per canonades de polietilè DN110mm, DN90mm i fosa dúctil DN100mm. Es preveu la connexió a la nova xarxa d’abastament de totes les escomeses presents a l’àmbit de les obres, aproximadament 102 unitats. 

By-pass i reguladora de pressió

A la sortida del dipòsit de Mas Bo està prevista la instal·lació d’un by-pass i una reguladora de pressió que, en cas que sigui necessari per manteniment del dipòsit, la xarxa del sector de Mas Bo es pugui alimentar directament des del dipòsit 5000. Amb la instal·lació de tres comptadors amb mesurador de flux ultrasònic permetria tenir el control de tot el pas de l’aigua ja sigui procedent del dipòsit Mas Bo o del by-pass. Aquest s’instal·larà s-bre la canonada de sortida FD200mm.

Sectorització de la xarxa

També està prevista la instal·lació de vàlvules de seccionament als punts de connexió amb la xarxa existent i a les derivacions així com a al-tres punts de la xarxa actual per tal de poder sectoritzar la xarxa en cas d’avaries o tasques de manteniment.

Control continu

Els dos comptadors de sortida així com la vàlvula reguladora de pressió podran estar controlats mitjançant data loggers amb equips aïllats amb comunicació GSM per conèixer l’estat de la xarxa i tenir un control continu dels consums per detectar puntes que indiquin possibles avari-es. A aquest equip s’associarà la sonda de pressió i un cabalímetre per fer les mesures del cabal i de la pressió. 

Fons Next Generation
Fons Next Generation

Et pot interessar