Padró d'habitants: Alta

Donar d’alta o fer un canvi de domicili en el padró d’habitants.

QUI EL POT DEMANAR

La persona interessada. Si la persona interessada no pot fer el tràmit personalment, el pot efectuar en nom seu una persona major d’edat autoritzada aportant l'autorització signada.

COM FER EL TRÀMIT

Presencialment

Es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt:

 • Carrer d'Anselm Clavé, 73.
 • Demanant cita prèvia al telèfon 93 841 52 25.

Cita prèvia

Per el tràmit presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt cal demanar cita prèvia:

Per telèfon: 93 841 52 25.

Per Internet

Telemàticament

En el cas d’unitats familiars o de voler fer la inscripció de més d’una persona:

 • S’ha de sol·licitar també a través de la instància genèrica en línia, en el cas dels majors d'edat cal omplir i adjuntar un formulari de sol·licitud d’empadronament per cada persona que s’ha d’inscriure i signar-lo digitalment, a més d’acompanyar la documentació necessària per fer el tràmit.
 • El pare o la mare poden fer el tràmit pels seus fills menors d’edat, omplint un formulari per cada menor i adjuntar també la documentació necessària, però si el tràmit el fa un sol progenitor, ha d’adjuntar autorització per fer el tràmit signada digitalment per l’altre progenitor.

CASOS I DOCUMENTACIÓ

Pel que fa el domicili:

Cal aportar un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat o Certificat del Registre de la Propietat de l'habitatge (en el cas que no s'hagi escripturat la casa cal portar a més de l'escriptura de propietat del solar: la cèdula d'habitabilitat o el certificat final de l'obra de la casa).
 • Contracte de lloguer.
 • Sentència judicial on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge.
 • Autorització del titular de l'habitatge (propietari o arrendatari), acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura.
 • Establiments col·lectius: Autorització d'empadronament original, signada i segellada per la persona responsable de l'entitat i amb el nom i el NIF de l'entitat, en cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure a un domicili col·lectiu com ara un hotel o una residència. (A part, el document d'identificació de les persones que s'empadronen amb l'autorització d'aquestes)

Pel que fa al document d'identificació:

1. Per a les persones amb nacionalitat espanyola :

 • DNI (a partir dels 14 anys)
 • Llibre de família o certificat de naixement (menors de 14 anys ) i DNI ( si en tenen)

2. Pels Estrangers majors i menors d'edat de la Unió Europea (***), Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein:

 • Targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Els menors fins a 14 anys, si no tenen el document d’identitat com a adults, poden presentar Llibre de família o certificat de naixement  (en alguns casos, caldrà aportar la traducció d'aquests documents)

3. Pels Estrangers majors i menors d'edat de la resta de països:

 • Targeta de residència o passaport vigents
 • Els menors fins a 14 anys, , si no tenen el document d’identitat com a adults,, poden presentar Llibre de família o certificat de naixement  (en alguns casos, caldrà aportar la traducció d'aquests documents)

Pel que fa a l'empadronament o canvi de domicili de menors:

 • En tots els casos: Llibre de família o certificat de naixement

Per inscripcions amb ambdós progenitors

(Si  un sol dels progenitors s’encarrega de fer l’alta o el canvi de domicili del menor també pot aportar signat per l’altre progenitor  el document Autorització tràmits de Padró i acompanyat del document d’identitat)

Empadronament amb un sol dels progenitors amb el consentiment d’ambdós o autorització judicial:

Si no es disposa del consentiment de l’altre progenitor:

 • Autorització judicial

Empadronament amb un sol dels progenitors sense el consentiment d’ambdós o autorització judicial:

1. Sense resolució judicial que es pronuncií sobre la guarda i custòdia del menor (separacions de fet, separacions en tràmit...)

 • Signar Declaració responsable sense resolució judicial 2023. Indicant que es troba en un dels dos supòsits:
  • No pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als  drets del menor  i ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització judicial pertinent ( adjuntar documentació acreditativa).
  • No pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat  manifesta  d’aconseguir-lo i es pot produir perjudici al menor.

2. Amb sentència sobre la guarda i custòdia  atribuïda a un sol progenitor:

 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guarda i custòdia.
 • Signar Declaració responsable amb resolució sobre la guarda i custòdia 2023. Indicant que es troba en un de d'aquests supòsits:
  • No pot aportar el consentiment de l’altre progenitor, però es pot produir una afecció als  drets del menor  i ha interposat procediment judicial per obtenir l’autorització judicial pertinent ( adjuntar documentació acreditativa).
  • Que no pot aportar el consentiment de l’altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia o bé l’altre progenitor estar en parador desconegut i no està complint el règim de visites.
  • No pot aportar el consentiment de l’altre progenitor per impossibilitat  manifesta  d’aconseguir-lo i es pot produir perjudici al menor.

Per inscripcions en un domicili no compartit pels pares amb sentència sobre la guarda i custòdia compartida:

 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guarda i custòdia. (si a la sentència ja s’especifica l’adreça d’empadronament).
 • En el cas que a la sentència no s’especifiqui el lloc d’empadronament, cal un document signat pel pare i la mare conforme hi ha mutu  acord amb el canvi de domicili del menor. Acompanyat dels documents d’identitat. Document d’autorització dels pares.

En els casos de tutela, acolliment o adopció:

 • Resolució Judicial

Pel que fa a incapacitats:

 • Resolució judicial que acrediti la representació legal.

Membres de la Unió Europea:
Alemanya · Àustria · Bèlgica · Bulgària · Croàcia · Dinamarca · Eslovàquia · Eslovènia · Espanya · Estònia · Finlàndia · França · Grècia · Hongria · Irlanda · Itàlia · Letònia · Lituània · Luxemburg · Malta · Països Baixos · Polònia · Portugal · Romania · Suècia · República Txeca · Xipre

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-06-2023 10:16